??i thi??n l?? t??m c??ng l??

Thứ hai - 24/06/2019 06:05
T???t B??nh Th??n, gia ????nh t??i v??? Hu??? ??n t???t. S??ng m???ng ba T???t, t??i ?????n th??m nh?? nh?? th?? V??nh Nguy??n. Anh r??? t??i xu???ng th??m m???t nh??n v???t r???t k??? l??? ??? Ng?????i vi???t th?? t??? c??o l??n T???ng B?? th?? ?????ng c???a m??nh v??? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Tr?????ng Ban T?? t?????ng - V??n H??a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ph???i ?????ng vi??n???. ???? l?? nh?? b??o ????o Ph????ng Nguy??n (t???c Nguy???n ?????c ?????o).
??i thi??n l?? t??m c??ng l??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th??? T??, 14 th??ng 9, 2016

??i thi??n l?? t??m c??ng l??

 
??I THI??N L?? T??M C??NG L??
G???P NH?? B??O ????O PH????NG NGUY??N ( t???c NGUY???N ?????C ?????O)
????? Ho??ng
T???t B??nh Th??n, gia ????nh t??i v??? Hu??? ??n t???t.  S??ng m???ng ba T???t, t??i ?????n th??m nh?? nh?? th?? V??nh Nguy??n. Anh r??? t??i xu???ng th??m m???t nh??n v???t r???t k??? l??? ??? Ng?????i vi???t th?? t??? c??o l??n T???ng B?? th?? ?????ng c???a m??nh v??? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Tr?????ng Ban T?? t?????ng - V??n H??a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ph???i ?????ng vi??n???. ???? l?? nh?? b??o ????o Ph????ng Nguy??n (t???c Nguy???n ?????c ?????o).
 T??i ?????c th?? t??? c??o c???a anh l??u l???m r???i, g???n ch???c n??m, tr?????c ?????i h???i X c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. Th???p k??? 80 c??ng t??c ??? B??o ?????ng (b??o D??n)  t??i c?? nghe mang m??ng chuy???n ???y. Ra H?? N???i h???c r???i ??? l???i c??ng t??c, t??i c??ng nghe nh?? v??n Cao Ti???n L?? - Tr?????ng Ban Ki???m tra H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??i: Nguy???n Khoa ??i???m b??? t??? c??o kh??ng ?????ng vi??n! L??c ???y nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? Th??? tr?????ng B??? V??n h??a - Th??ng tin - Du l???ch v?? T???ng Th?? k?? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam.  Nh?? ???? nhi???u l???n n??i, t??i kh??ng tin vi???c ???? c?? th???t.T??i kh??ng ng???c nhi??n v???i c??c nh??n v???t gi??n ??i???p lu???n s??u leo cao. Th??? ch??? n??o c??ng c??, th???i ?????i n??o c??ng c??. Th??? ch??? c??ng to??n tr???, ?????c t??i th?? c??ng c?? nhi???u nh??n v???t si??u nh??n nh?? th??? xu???t hi???n. T??u phong ki???n c?? L?? B???t V???, Nga S?? c?? Beria,  Vi???t Nam C???ng H??a c?? V?? Ng???c Nh??? c??? v???n ?????c bi???t cho Ng?? T???ng th???ng. Vi???t Nam C???ng s???n tuy kh??ng c?? c??? b??? nh?? v???y nh?? c??ng c?? Nguy???n T?? Thoan, Nguy???n H?? Phan, Mai ??i Tr???c, v?? ti???p ?????n l?? Nguy???n Khoa ??i???m. Nghe ?????n th???i tr??n m???ng c??n c?? t??nh b??o v??? ?????i H??? T???p Ch????ng!
 ????o Ph????ng Nguy??n ng?????i t???m th?????c, m???t vu??ng, c????ng tr???c. ??ng v???n n??i gi???ng ?????m ch???t Qu???ng Tr???. Anh n??i th???ng suy ngh?? c???a m??nh n??n t??i ?????ng c???m ngay: - Nguy???n Quang H?? r???t b???i b??t. Tr?????c vi???t t??ng b???c H??? Xu??n M??n (nguy??n B?? th?? T???nh ???y Th???a Thi??n - Hu???  hai nhi???m k???) nay l???i vi???t h??? b??? M??n, t??? c??o M??n kh??ng ?????ng vi??n n???a ?????y!
 - Em c?? ?????c th?? t??? c??o Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ?????ng vi??n m?? lu???n s??u leo cao c???a anh - T??i n??i - C?? th???t kh??ng anh?
- Anh 54 tu???i ?????ng m?? anh t??? l??o ? - Anh ????o Ph????ng Nguy??n qu???c m???t tr???ng t??i.
- Em ??? th???m tra ???th??i - T??i c?????i x??a.
- Th???ng Nguy???n Khoa ??i???m ch??a bao gi??? ?????ng vi??n, kh??ng c?? ai gi???i thi???u h???n v??o ?????ng, tui n??i v???i ch?? mi nh?? v???y - Anh Nguy??n qu??? quy???t.
- Sao anh ta l??n t???n ch??n t???ng tr???i?  - T??i nghi v???n?
-  V?? con c???a H???i Tri???u, nh??? T??? H???u, L?? ?????c Anh n??ng ?????, nh??? Nguy???n Khoa B???i 
Lan, Tr???n Ho??n n???a...- Anh ?????o ????p.b???o: - Ch??? Lan kh??ng gi??? ch???c v??? g?? nh??ng lf ?????ng h????ng Hu???, ch??? quen bi???t v?? c?? ???nh h?????ng ?????n nhi???u c??c v??? ch???c s???c, ch??? t??c ?????ng
T??i n??i: - Nguy???n Khoa B???i Lan ch??? l??m v??n h???c c?? ch???c v??? g?? ????u.
Anh ?????o b???o: - Ch??? B???i Lan l?? ?????ng h????ng Hu??? v???i ??i???m c??ng t??c ?????ng ?????n c??c v??? ch???c s???c ???ng h??? ??i???m!
Sau ???? anh k??? l???i cu???c thi??n l?? ??i t??m c??ng l?? c???a anh  
 Tr?????c H???i ngh??? Trung ????ng l???n th??? 4 Ban ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng kh??a VIII, t??i ra H?? N???i g???p anh L?? Kh??? Phi??u. Anh Phi??u l??c ???? ch??a T???ng B?? th??,  m???i Th?????ng tr???c Ban B?? th??. Anh n??i s??? gi???i quy???t ngay. T??i g???p anh Tr????ng V??nh Tr???ng - Tr?????ng Ban N???i chinh Trung ????ng. Anh Tr???ng n??i:
- Anh kh??ng b???o v??? ch??u anh sao ?
T??i ?????p ngay:
- T??i b???o v??? ?????ng, b???o v??? s??? trong s??ng c???a ?????ng. ?????ng kh??ng ???????c ????? k??? l??u manh, gi???o ho???t lu???n s??u leo cao ph?? ho???i thanh danh c???a ?????ng nh?? v???y. D?? k??? ???? l?? con, ch??u t??i ??i n???a!
 
TB: T??i th??nh th???t xin l???i Ban bi??n t???p v?? ????a th???i gian kh??ng ????ng ??? ????? Ho??ng
 
 
V?? th?? t??? c??o c???a anh ????y:
 
HI???N D??NG TR???N ?????I
(H???i k??)
????o Ph????ng Nguy??n - Nguy???n ?????c ?????o
PH???N XIII (ti???p theo)
TR??? V??? QU?? M??? TR??? THI??N
Hai t???nh Qu???ng Tr??? v?? Th???a Thi??n th???i k??? ?????u kh??ng chi???n ch???ng M??? chung v???i Li??n Khu 5. Nhi???u ?????ng ch?? l??nh ?????o hai t???nh nh?? Tr????ng Ch?? C??ng (t???c l?? C??ng K??nh), ?????ng ch?? H??? S??? Th???n v?? ?????ng ch?? B??i San, Nguy???n H??ng, B???y Ti???n ?????u b??? sung v??o C???p ???y Li??n Khu 5.
 ?????u n??m 1966, gi???c M??? ????a qu??n ra ???????ng 9 - Khe Sanh, x??y h??ng r??o ??i???n t??? Macnamara t??? D???c Mi???u - C???n Ti??n k??o d??i t???n ?????u M??u - Cam L???. Tham v???ng c???a gi???c M??? l?? ng??n ch???n chi vi??n mi???n B???c v??o mi???n Nam. Ch??ng c??n l???n ti???ng h?? h??o B???c ti???n l???p s??ng B??n H???i, ti???n c??ng ra B???c h??ng ???? b???p ?? ch?? c??ch m???ng ki??n c?????ng c???a qu??n d??n Qu???ng Tr???. T??? ???? v??ng ?????t Tr??? Thi??n tr??? th??nh chi???n tr?????ng ??c li???t v?? n??ng b???ng. ????? ?????i ph?? v???i ch??ng, Trung ????ng quy???t ?????nh??? t??ch hai t???nh Qu???ng Tr??? v?? Th???a Thi??n th??nh ph??n khu B???c tr???c thu???c Trung ????ng ch??? ?????o. D???n v??? sau ph??n khu B???c th??nh??? Khu Tr??? Thi??n Hu?????? ?????c l???p.
  ????? tr??? v??? x??y d???ng l???c l?????ng m???nh cho Tr??? Thi??n, c??c anh em ??? Khu 5 ?????u ???????c ??i???u ?????ng v??? qu?? h????ng. T??i l?? l??nh nh??ng ???????c ??i???u ?????ng v??? b??? ph???n Th??ng t???n x?? Gi???i ph??ng Tr??? Thi??n Hu???.
V??? V???I QU?? M??? TRI???U PHONG QU???NG TR???
 
 V??? Tr??? Thi??n ????ng ng??y 10- 10 -1966, ?????ng ch?? Tr????ng Ch?? C??ng ??? Khu 5 ra, t???ng bi???t t??i c??ng t??c trong ????. Nh??ng Khu ???y m???i th??nh l???p. B??? ph???n th??ng t???n, b??o ch?? ch??a c?? ng?????i, n??n ?????ng ch?? C??ng K??nh gi???i thi???u t??i v??? Qu???ng Tr??? v?? giao nhi???m v??? b??? sung v??o Huy???n u???Tri???u Phong g??p ph???n l??nh ?????o phong tr??o qu???n ch??ng kh???i ngh??a ??? ?????ng b???ng (c??n n???a)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,417
  • Tháng hiện tại31,641
  • Tổng lượt truy cập5,926,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây