C??ng ch???c ???ng x??? ch???ch chu???n

Thứ bảy - 24/08/2019 21:32
Nh???ng b??? quy t???c ???ng x??? c???a ?????a ph????ng, c???a ng??nh ???????c ban h??nh; nh???ng cu???c t???ng k???t cu???i n??m v???i ki???m ??i???m ?????o ?????c ???????c t??? ch???c, nh??ng v???n c??n nh???ng c??ng ch???c t??t ng?????i thi h??nh c??ng v???, ch???i b???i m???t s??t ng?????i kh??c, t??? ch???i c???p gi???y ch???ng t??? cho k???p vi???c hi???u...
C??ng ch???c ???ng x??? ch???ch chu???n

C??ng ch???c ???ng x??? ch???ch chu???n

Nh???ng b??? quy t???c ???ng x??? c???a ?????a ph????ng, c???a ng??nh ???????c ban h??nh; nh???ng cu???c t???ng k???t cu???i n??m v???i ki???m ??i???m ?????o ?????c ???????c t??? ch???c, nh??ng v???n c??n nh???ng c??ng ch???c t??t ng?????i thi h??nh c??ng v???, ch???i b???i m???t s??t ng?????i kh??c, t??? ch???i c???p gi???y ch???ng t??? cho k???p vi???c hi???u...
C??ng ch???c ???ng x??? ch???ch chu???n
  •  
  •  
  •  
  •  
 

T??m ?????a ?????ng sau s??? b???t ph??t

Nh?? nghi??n c???u v??n h??a L???i Nguy??n ??n r???t b???t b??nh v???i nh???ng l???i r???a x??? c???a n??? c??n b??? C??ng an Q.?????ng ??a (H?? N???i) L?? Th??? Hi???n ??ang lan tr??n tr??n m???ng. Theo ??ng, d?? vi???c ch???i b???i, "?????ng tay ?????ng ch??n" c???a n??? c??n b??? n??y l?? h??nh ?????ng thi???u ki???m ch???, c??ng c??n c?? l???p ngh??a kh??c n???m d?????i nh???ng l???i v??ng t???c ????. ???Ch??ng ta th???y m???t ph??? n??? ch???i b???i r???a x??? ng?????i ph??? n??? kh??c l?? kh??ng l???y ???????c ch???ng, r???i l???y ch???ng th?? con t??n t???t??? th?? ???? cho th???y t??m ?????a ch??? kh??ng ch??? l?? vi???c n??i t???c. Vi???c ng?????i n??y l?? c??n b??? c??ng cho th???y v???n ????? n???ng n??? th??m. L???p ngh??a d?????i c???a c??u ch???i n?? cho th???y t??m ?????a, c?? nh???ng mong mu???n r???t t??? cho ng?????i kh??c???, ??ng ??n n??i.
V??? vi???c n??y c??ng khi???n ??ng ??n ngay l???p t???c nh??? ?????n v??? c??n b??? t??? ch???i c???p gi???y ch???ng t??? cho d??n ??? P.V??n Mi???u (Q.?????ng ??a, H?? N???i). Nh???ng v??? vi???c ???? kh??ng ch??? cho th???y s??? y???u k??m v??? k??? n??ng giao ti???p v???i ng?????i d??n. ??ng ??n ph??n t??ch: ???Trong giao ti???p th?? c??n b??? c??ng ch???c c???n theo quy ch???, ???y l?? tr??nh g??y x??c ph???m cho ng?????i d??n. Vi???c nguy???n r???a hay th???y vi???c ngh??a t??? ngh??a t???n m?? kh??ng l??m th?? ??i???u ???? v??? ?? th???c. C??i tr??nh x??c ph???m ng?????i d??n c??ng l?? thu???c v??? ?? th???c. Ng?????i ta ph???i th???c s??? t??n tr???ng ng?????i d??n. Ch???ng qua l?? m??nh thay m???t ch??nh quy???n ????? gi???i quy???t cho h??? th??i???.
C??ng ch???c ???ng x??? ch???ch chu???n

V??? b?? L?? Th??? Hi???n g??y n??o lo???n t???i s??n bay T??n S??n Nh???t

???nh: c???t t??? clip


C??ng theo ??ng ??n, c??c v??? vi???c x??u chu???i cho th???y v??n h??a ???ng x??? c???a c??n b??? v???n c??n nhi???u v???n ?????. Trong khi ????, ???? c?? nhi???u b??? quy t???c, c??ng nh?? c??c quy ?????nh ???????c ban h??nh. Ch???ng h???n, H?? N???i c?? B??? quy t???c ???ng x??? cho c??n b??? c??ng ch???c ban h??nh h???i n??m 2017. C??c ng??nh c??ng c?? b??? quy t???c ri??ng. Ch??a k???, ??? c???p cao h??n, Th??? t?????ng c??ng k?? ban h??nh ????? ??n V??n h??a c??ng v???, m???t trong c??c ????? ??n thu???c Ch????ng tr??nh t???ng th??? c???i c??ch n???n h??nh ch??nh nh?? n?????c giai ??o???n 2011 - 2020. K??m theo ???? l?? vi???c ph??t ?????ng, tuy??n truy???n th???c hi???n h???ng n??m. Ch???ng h???n, H?? N???i c?? nhi???u ?????t tuy??n truy???n th???c hi???n B??? quy t???c ???ng x??? c???a c??n b??? c??ng ch???c. ???? c?? kho???ng 40 t???a ????m, h???i thi ???????c t??? ch???c, nh?? H???i thi tuy??n truy???n Quy t???c ???ng x??? n??i c??ng c???ng TP.H?? N???i. TP c??ng t??? ch???c cu???c thi ???nh Ng?????i H?? N???i ???ng x??? v??n minh thanh l???ch, gi???i b??o ch?? v??? ph??t tri???n v??n h??a v?? x??y d???ng ng?????i H?? N???i. Kho???ng 3.000 b??? t??i li???u tuy??n truy???n c??ng ???? ???????c in v?? ph??t.

Quy t???c d??i, th???c thi quy t???c l???ng l???o

PGS-TS B??i Ho??i S??n, Vi???n tr?????ng Vi???n V??n h??a ngh??? thu???t qu???c gia, cho r???ng n???u li??n ti???p c?? nh???ng v??? vi???c nh?? c??n b??? c??ng ch???c m???t s??t ng?????i, hay c??n b??? b??? d???ng xe c??n t??t c??? ng?????i thi h??nh c??ng v??? th?? c?? th??? ch???t l?????ng so???n th???o quy t???c ???ng x??? c?? v???n ?????. ???N???u b??? quy t???c ???????c so???n th???o qu?? d??i d??ng, qu?? h??nh th???c th?? n?? c??ng kh?? ph?? h???p th???c t???. Ch??ng ta nh??? B??c H??? r???t coi tr???ng nguy??n t???c ?????o ?????c t???ng ng??nh, nh??ng quy t???c B??c ????a ra r???t d??? hi???u, d??? ??p d???ng. N??n ??i???u ?????u ti??n l?? r?? xem c??c b??? quy t???c n??u tr??n ???? ????? ng???n g???n d??? hi???u d??? th???c hi???n ch??a???, ??ng S??n n??i.

Nh???ng v??? vi???c li??n ti???p l?? b??i h???c cho ?????i ng?? c??ng ch???c ?? th???c h??n v??? vai tr?? trong x?? h???i. H??? c???n ch?? ?? h??nh vi c???a m??nh kh??ng ch??? ??? n??i l??m vi???c m?? c??? ??? n??i kh??c n???a. Ph???i ?? th???c h??n v??? vai tr?? v??? tr?? l??m g????ng c???a m??nh

PGS-TS B??i Ho??i S??n, Vi???n tr?????ng Vi???n V??n h??a ngh??? thu???t qu???c gia


??ng S??n c??ng ?????t v???n ????? v??? c??c ch??? t??i trong quy ?????nh hi???n h??nh v??? v??n h??a ???ng x???, ???? l??: ???C??c ch??? t??i x??? ph???t kh??ng r?? r??ng, n??n d???n ?????n ng?????i ta kh?? x??? ph???t. Kh??ng bi???t ai x??? ph???t, kh??ng bi???t x??? ph???t ai, kh??ng bi???t x??? ph???t th??? n??o. Hay m???c ????? x??? ph???t qu?? nh???, th?? vi???c x??? ph???t th??nh ch??? ????? h??i h?????c trong x?? h???i. Nhi???u vi ph???m r???t kh???ng khi???p m?? ch??? ph???t 200.000 ?????ng, ng?????i ta c??? n??i trong t??i t??i c?? t??? 200.000 l?? v?? th??????.
??ng L???i Nguy??n ??n cho r???ng n??n t??ng h??nh ph???t v?? b??? sung h??nh ph???t. Theo ??ng ??n, c??n b??? c??ng ch???c c??n kh??ng th???c hi???n quy ?????nh v?? m??nh ch??a r?? so??t v?? ??p d???ng nghi??m ph??p lu???t. ???Ch??ng ta th???y c??n b??? c??ng d??? b??? qua cho nhau. N???u kh??ng c?? ng?????i ????ng clip v??? c?? c??n b??? c??ng an th?? r???i c?? ???y c??ng kh??ng l??m sao c???. Nh?? th??? c??ng do kh??ng nghi??m t??? s??n bay. Kh??ng nghi??m th?? d???n d???n c??n b??? s??? theo chi???u h?????ng x???u???, ??ng ??n n??u quan ??i???m. ??ng S??n c??ng ?????ng ?? v???i ?? ki???n n??y v?? theo ??ng: ???N??n t??ng c??c h??nh th???c x??? ph???t vi ph???m mang t??nh n??u g????ng, nh?? lao ?????ng c??ng ??ch???.
PGS-TS B??i Ho??i S??n c??ng n??i t???i vi???c t???ng k???t, ki???m ??i???m cu???i n??m hi???n nay ??? c??c c??ng s??? c??n chung chung, h??nh th???c d?? c??ng c?? ????? c???p ?????n l???i s???ng, ???ng x??? c???a t???ng c?? nh??n. ??ng S??n c??ng cho r???ng, vi???c l??m g????ng c???a c??n b??? c???n ph???i ???????c ?????y m???nh h??n th?? m???i t??ng v??n h??a c??ng ch???c, vi??n ch???c ???????c. ???Nh???ng v??? vi???c li??n ti???p l?? b??i h???c cho ?????i ng?? c??ng ch???c ?? th???c h??n v??? vai tr?? trong x?? h???i. H??? c???n ch?? ?? h??nh vi c???a m??nh kh??ng ch??? ??? n??i l??m vi???c m?? c??? ??? n??i kh??c n???a. Ph???i ?? th???c h??n v??? vai tr?? v??? tr?? l??m g????ng c???a m??nh???, ??ng S??n n??i.

C???m bay 12 th??ng

Ng??y 24.8, C???c tr?????ng C???c H??ng kh??ng VN ???? ra quy???t ?????nh v??? vi???c c???m v???n chuy???n c?? th???i h???n b???ng ???????ng h??ng kh??ng ?????i v???i h??nh kh??ch L?? Th??? Hi???n. C??? th???, b?? L?? Th??? Hi???n (36 tu???i, ng??? Q.C???u Gi???y, H?? N???i) b??? c???m v???n chuy???n 12 th??ng, t??nh t??? ng??y 27.8 ?????n h???t ng??y 26.8.2020 v?? ki???m tra tr???c quan b???t bu???c 12 th??ng ti???p theo t??nh t??? ng??y 27.8.2020 ?????n h???t ng??y 26.8.2021. Theo ????, c??c h??ng h??ng kh??ng c???a VN v?? n?????c ngo??i khai th??c t???i VN tr??n c??c chuy???n bay n???i ?????a v?? qu???c t??? xu???t ph??t t??? VN kh??ng ???????c v???n chuy???n b?? L?? Th??? Hi???n. Nh?? Thanh Ni??n ????a tin, b?? Hi???n l?? c??n b??? C??ng an Q.?????ng ??a (H?? N???i). Hi???n b?? Hi???n ??ang b??? C??ng an Q.?????ng ??a ????nh ch??? c??ng t??c 30 ng??y ????? ki???m ??i???m, l??m r?? v??? vi???c.
Mai H??
P/v theo b??o Thanh ni??n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay5,555
  • Tháng hiện tại15,393
  • Tổng lượt truy cập5,623,996
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây