Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 2)

Thứ sáu - 04/10/2019 04:35
i???p theo ph???n 1

???ng vi??n v??o chi???c gh??? T???ng B?? th??, ch??? c?? ba ng?????i: B?? Ng??n, ??ng Ph??c v?? ??ng V?????ng.

Cu???c ??ua b???t ?????u ???n??ng??? khi ng??y 23/9/2019, ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng thay m???t B??? Ch??nh tr??? k?? ban h??nh Quy ?????nh 205-Q??/TW ???V??? vi???c ki???m so??t quy???n l???c trong c??ng t??c c??n b??? v?? ch???ng ch???y ch???c, ch???y quy???n???.
Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 2)

Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 2)
B???i AdminTD -03/10/2019
H???ng H??

3-10-2019

Ti???p theo ph???n 1

???ng vi??n v??o chi???c gh??? T???ng B?? th??, ch??? c?? ba ng?????i: B?? Ng??n, ??ng Ph??c v?? ??ng V?????ng.

Cu???c ??ua b???t ?????u ???n??ng??? khi ng??y 23/9/2019, ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng thay m???t B??? Ch??nh tr??? k?? ban h??nh Quy ?????nh 205-Q??/TW ???V??? vi???c ki???m so??t quy???n l???c trong c??ng t??c c??n b??? v?? ch???ng ch???y ch???c, ch???y quy???n???.

Quy ?????nh c?? t??nh r??n ??e v?? quy???t li???t nh???m ng??n ch???n t??nh tr???ng ???phe nh??m ch??nh tr??????, ???v???n ?????ng h??nh lang???, mua phi???u b???u??? tr?????c v?? trong th???i ??i???m di???n ra ?????i h???i 13.

V??o ng??y 25/9/2019, b???t ng??? PGS-TS L?? Minh Th??ng, tr??? l?? c???a Ch??? t???ch Qu???c h???i Nguy???n Th??? Kim Ng??n, c??ng l?? c???u Ph?? Ch??? nhi???m ???y ban Ph??p lu???t c???a Qu???c h???i, y??u c???u c??ng khai danh t??nh h??n 200 nh??n s??? quy ho???ch Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ????? ?????ng vi??n gi??m s??t.

PGS. TS L?? Minh Th??ng. Photo Courtesy
H??nh nh?? b?? Ng??n th???y kh??ng ???t??m ph???c kh???u ph???c??? c??i danh s??ch ???y, xem nh?? n?? c??n c?? v???n ????? tranh c??i, thu???n v???i ng?????i n??y nh??ng b???t l???i v???i ng?????i kia.

??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng sinh 14/4/1944 qu?? H?? N???i, qu?? tu???i, kh??ng b???o ?????m s???c kho??? t??i c???. Kh??? n??ng r???t l???n l?? B??? Ch??nh tr??? s??? quy???t ?????nh tr??nh Trung ????ng gi??? l???i c??c ???tr?????ng h???p ?????c bi???t??? ???ng vi??n ?????m nh???n vai tr?? ???t??? tr??????, nh??:

1. Tr???n Qu???c V?????ng, sinh ng??y 5/2/1953, qu?? Th??i B??nh, Th?????ng tr???c Ban b?? th??.

2. Nguy???n Xu??n Ph??c, sinh ng??y 20/7/1954, qu?? Qu???ng Nam, Th??? t?????ng Ch??nh ph???.

3. Tr????ng H??a B??nh, sinh n??m 1955, qu?? Long An, Ph?? Th??? t?????ng th?????ng tr???c Ch??nh ph???.

4. Nguy???n Th??? Kim Ng??n, sinh ng??y 12/4/1954, qu?? B???n Tre, Ch??? t???ch Qu???c h???i.

Tr?????ng h???p b?? Nguy???n Th??? Kim Ng??n, n??m 2021 ???? b?????c v??o tu???i 67, c??i tu???i qu?? gi???i h???n d??nh cho n??? theo truy???n th???ng c???a ?????ng (b?? Nguy???n Th??? Xu??n Mai, ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? kho?? 8, Ch??? nhi???m UBKT Trung ????ng c??ng r???i ch??nh tr?????ng ??? tu???i 61). Cho n??n vi???c b?? Ng??n ???????c gi??? l???i hay kh??ng, s??? l?? ??i???u Trung ????ng h???t s???c c??n nh???c.

N???u v???y, nh???ng ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? kho?? 12 qu?? tu???i t??i c???, s??? ph???i r??t lui, d??? ??o??n g???m:

??? T??ng Th??? Ph??ng, sinh ng??y 10/2/1954, qu?? S??n La, ph?? Ch??? t???ch Qu???c h???i.

??? Ng?? Xu??n L???ch, sinh ng??y 20/4/1954, qu?? H?? Nam, B??? tr?????ng B??? Qu???c ph??ng.

??? Nguy???n Thi???n Nh??n, sinh ng??y 12/6/1953, qu?? Tr?? Vinh, B?? th?? Th??nh u??? TP HCM.

C??c ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? kho?? 12 c??n l???i l??:

??? Ph???m Minh Ch??nh, sinh ng??y 10/12/1958, qu?? Thanh Ho??, Tr?????ng ban T??? ch???c Trung ????ng.

??? Tr????ng Th??? Mai, sinh ng??y 23/1/1958, qu?? Qu???ng B??nh, Tr?????ng ban D??n v???n Trung ????ng.

??? Ph???m B??nh Minh, sinh n??m 1959, Ph?? Th??? t?????ng, B??? tr?????ng Ngo???i giao.

??? V????ng ????nh Hu???, sinh ng??y 11/7/ 1957, qu?? H?? T??nh, Ph?? Th??? t?????ng Ch??nh ph???.

??? T?? L??m, sinh ng??y 10/7/1957, qu?? H??ng Y??n, B??? tr?????ng B??? C??ng an.

??? Ho??ng Trung H???i, sinh ng??y 27/8/1959, qu?? Th??i B??nh, B?? th?? Th??nh u??? H?? N???i.

??? V?? V??n Th?????ng, sinh ng??y 13/12/1970, qu?? V??nh Long, Tr?????ng ban Tuy??n gi??o Trung ????ng.

??? Nguy???n V??n B??nh, sinh ng??y 4/3/1961 qu?? Ph?? Th???, Tr?????ng ban Kinh t??? Trung ????ng.

S??? ???long tranh h??? ?????u??? v???i c??c B?? th?? Trung ????ng sau ????y, ????? gi??nh ???v????? t??i c??? v??o B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? kho?? 13 nhi???m k??? 2021-2026 v?? leo l??n v??? tr?? cao h??n c?? th???, trong b??? m??y c???a ?????ng v?? nh?? n?????c:

1. L????ng C?????ng, sinh n??m 1957, qu?? Ph?? Th???, Th?????ng t?????ng, Ch??? nhi???m T???ng c???c Ch??nh tr??? Q??ND Vi???t Nam.

2. Nguy???n H??a B??nh, sinh n??m 1958, qu?? Qu???ng Ng??i, Ch??nh ??n T??a ??n Nh??n d??n T???i cao.

3. Phan ????nh Tr???c, sinh n??m 1958, qu?? Ngh??? An, Tr?????ng Ban N???i ch??nh Trung ????ng.

4. Nguy???n Xu??n Th???ng, sinh n??m 1957, qu?? Ngh??? An, Gi??m ?????c H???c vi???n Ch??nh tr??? Qu???c gia H??? Ch?? Minh.

5. Tr???n Thanh M???n, sinh n??m 1962, qu?? H???u Giang, Ch??? t???ch ???y ban Trung ????ng MTTQ Vi???t Nam.

6. Tr???n C???m T??, sinh n??m 1961, qu?? H?? T??nh, Ch??? nhi???m ???y ban Ki???m tra Trung ????ng.

Quy ?????nh s??? 262-Q??/Trung ????ng ng??y 8/10/2014 c???a B??? Ch??nh tr??? ???V??? vi???c l???y phi???u t??n nhi???m ?????i v???i th??nh vi??n l??nh ?????o c???p ???y v?? c??n b??? l??nh ?????o trong c??c c?? quan ?????ng, Nh?? n?????c, M???t tr???n T??? qu???c v?? c??c ??o??n th??? ch??nh tr??? ??? x?? h???i??? do ??ng L?? H???ng Anh k??. N???i dung l???y phi???u t??n nhi???m:

??? ?????o ?????c v?? l???i s???ng
??? N??ng l???c th???c ti???n

N???i dung ??i???u 11. ???S??? d???ng k???t qu??? phi???u t??n nhi???m???:

??? K???t qu??? phi???u t??n nhi???m ???????c tham kh???o trong c??ng t??c quy ho???ch, ??i???u ?????ng, b??? nhi???m, gi???i thi???u c??n b??? ???ng c???, mi???n nhi???m.

??? C?? tr??n 50% s??? phi???u t??n nhi???m th???p c???n ???????c xem x??t ????a ra kh???i quy ho???ch c??c ch???c v??? cao h??n.

??? C?? t??? 2/3 s??? phi???u t??n nhi???m th???p tr??? l??n c???n k???p th???i xem x??t, cho t??? ch???c, th??i ch???c, b??? tr?? c??ng t??c kh??c.

??i???u ???? cho th???y, n???i dung l???y phi???u t??n nhi???m trong ?????ng, v??? l?? thuy???t l?? c???c k??? quan tr???ng. Th??? nh??ng, ??p v??o th???c ti???n, th?? ch??a h???n l?? v???y.

???Tam tr?????? v?? ??ng Tr???n Qu???c V?????ng (tr??i) ??ang b??? phi???u t??n nhi???m tr?????c ????y. Photo Courtesy
H???i ngh??? Trung ????ng 9 kho?? 12 ???? ti???n h??nh l???y phi???u t??n nhi???m c???a Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????i v???i c??c ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? v??o chi???u 25/12/2018 v?? c??ng b??? k???t qu??? tr?????c BCH Trung ????ng v??o s??ng 26/12/2018. K???t qu??? n??y kh??ng ???????c c??ng khai ra ngo??i, nh??ng theo tin r?? r???, k???t qu??? theo th??? t??? t??? cao ?????n th???p nh?? sau:

1. Nguy???n Ph?? Tr???ng, 2. Nguy???n Th??? Kim Ng??n, 3. Tr???n Qu???c V?????ng, 4. Nguy???n Xu??n Ph??c, 5. Ph???m Minh Ch??nh, 6. Nguy???n V??n N??n, 7. T??ng Th??? Ph??ng, 8. Ph???m B??nh Minh, 9. V????ng ????nh Hu???, 10. Ng?? Xu??n L???ch, 11. Tr????ng Th??? Mai, 12. Phan ????nh Tr???c, 13. Nguy???n Ho?? B??nh, 14. V?? V??n Th?????ng, 15. L????ng C?????ng, 16. T?? L??m, 17. Tr????ng Ho?? B??nh, 18. Nguy???n Xu??n Th???ng, 19. Nguy???n Thi???n Nh??n, 20. Ho??ng Trung H???i, 21. Nguy???n V??n B??nh.

(C??n n???a)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại19,259
  • Tổng lượt truy cập5,764,131
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây