Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 1)

Thứ năm - 03/10/2019 04:31
Theo l???ch tr??nh, ??H ?????ng vi??n ho???c ??H ?????i bi???u ?????ng b??? c?? s??? kh??ng qu?? 2 ng??y; b???t ?????u t??? th??ng 4/2020, ho??n th??nh tr?????c ng??y 30/6/2020. ??H ?????i bi???u ?????ng b??? c???p huy???n v?? t????ng ??????ng kh??ng qu?? 3 ng??y; ho??n th??nh tr?????c ng??y 31/8/2020. ??H ?????i bi???u ?????ng b??? tr???c thu???c Trung ????ng kh??ng qu?? 4 ng??y, ho??n th??nh tr?????c ng??y 31/10/2020.
Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 1)

Ai s??? thay ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng l??m T???ng b?? th??? (Ph???n 1)

B???i
 AdminTD
 -
02/10/2019
  •  
  •  
  •  
  •  

H???ng H??

2-10-2019

?????i h???i to??n qu???c l???n th??? 13 c???a ?????ng c???ng s???n Vi???t Nam c??n h??n m???t n??m n???a m???i di???n ra. Song, ngay b??y gi??? kh??ng kh?? ???? n??ng l??n.

Theo l???ch tr??nh, ??H ?????ng vi??n ho???c ??H ?????i bi???u ?????ng b??? c?? s??? kh??ng qu?? 2 ng??y; b???t ?????u t??? th??ng 4/2020, ho??n th??nh tr?????c ng??y 30/6/2020. ??H ?????i bi???u ?????ng b??? c???p huy???n v?? t????ng ??????ng kh??ng qu?? 3 ng??y; ho??n th??nh tr?????c ng??y 31/8/2020. ??H ?????i bi???u ?????ng b??? tr???c thu???c Trung ????ng kh??ng qu?? 4 ng??y, ho??n th??nh tr?????c ng??y 31/10/2020.

??H ?????ng to??n qu???c s??? di???n ra trong qu?? I n??m 2021.

Th??ng 1/2016, ?????i h???i 12 k???t th??c, th???ng l???i d??nh cho ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng; ??ng Nguy???n T???n D??ng ph???i ng???m ng??i t??? gi?? ch??nh tr?????ng.

??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng trao quy???t ?????nh ngh??? h??u cho ??ng Nguy???n T???n D??ng. Photo Courtesy

Tr??n h??? th???ng truy???n th??ng v?? tuy??n gi??o c???a ?????ng, d???n l???i c??c l??nh ?????o, r???ng ??H 12 ???? b???u ra BCH m???i, m???t t???p th??? v???ng m???nh, ??o??n k???t th???ng nh???t ch???t ch???, c?? b???n l??nh ch??nh tr??? v???ng v??ng, c?? ph???m ch???t ?????o ?????c trong s??ng, ki??n ?????nh m???c ti??u ?????c l???p d??n t???c v?? ch??? ngh??a x?? h???i. R???ng ??H ???? ch???n l???a ???????c nh???ng U??? vi??n Trung ????ng c?? t???m nh??n chi???n l?????c, c?? tr?? tu???, t?? duy ?????i m???i, s??ng t???o, ?? ch?? chi???n ?????u cao, k??? lu???t nghi??m minh, c?? t??nh ?????ng cao, bi???t l???ng nghe, t??? ph?? b??nh v?? ph?? b??nh nghi??m t??c, quy t??? ???????c s??? ??o??n k???t, th???ng nh???t trong to??n ?????ng, g???n b?? m???t thi???t v???i nh??n d??n; c?? uy t??n, n??ng l???c l??nh ?????o ?????t n?????c trong giai ??o???n ph??t tri???n m???i. Xem nh?? ???? ch???n ???????c ???200 v?? tinh t?????.

H??n ba n??m sau ??H 12, k???t qu??? nh?? th??? n??o th?? m???i ng?????i ???? r??. ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? ??inh La Th??ng, c??ng 4 ???y vi??n Trung ????ng ??????ng nhi???m b??? k??? lu???t: Nguy???n Xu??n Anh, Tr????ng Minh Tu???n, Tr???n Qu???c C?????ng v?? T???t Th??nh Cang. Trong s??? ????, c?? 2 ng?????i b??? b???t giam, 1 b??? khai tr???.

R???i th?? h??ng lo???t sai ph???m nghi??m tr???ng, b?? b???i li??n quan ?????n nhi???u l??nh v???c, tham nh??ng, b???o k?? ti???p tay t???i ph???m, l???i d???ng ch???c v???, quy???n h???n ?????c kho??t c??ng qu???, h?? h???ng suy ?????i v??? ?????i ?????c??? Kh???n n???i, ?????i t?????ng vi ph???m ph??p lu???t l???i l??:

??? C??c c???u U??? vi??n Trung ????ng,
??? M???t s??? ?????i bi???u Qu???c h???i,
??? T?????ng l??nh cao c???p ??????ng ch???c l???n ngh??? h??u,
??? C??n b??? thu???c di???n B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? qu???n l??,
??? B?? th??, Ch??? t???ch, Ban Th?????ng v???, l??nh ?????o H???i ?????ng nh??n d??n t???nh, th??nh ph???.

H??nh: (T??? tr??i sang) 5 U??? vi??n Trung ????ng kho?? 12 b??? k??? lu???t: Nguy???n Xu??n Anh, ??inh La Th??ng, Tr???n Qu???c C?????ng, Tr????ng Minh Tu???n v?? T???t Th??nh Cang.

?????i h???i 13 l???n n??y ???????c chu???n b??? kh?? s???m, khi ??ng Tr???ng k?? hai v??n b???n:

??? Quy ?????nh s??? 89-Q??/TW ng??y 4/8/2017 c???a B??? Ch??nh tr??? v??? khung ti??u chu???n ch???c danh, ?????nh h?????ng khung ti??u ch?? ????nh gi?? c??n b??? l??nh ?????o, qu???n l?? c??c c???p.

??? Quy ?????nh s??? 90-Q??/TW ng??y 4/8/2017 c???a B??? Ch??nh tr??? v??? ti??u chu???n ch???c danh, ti??u ch?? ????nh gi?? c??n b??? thu???c di???n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng, B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? qu???n l??.

V???y l?? ch??? h??n m???t n??m sau ng??y ??H 12 b??? m???c, l??nh ?????o c???p cao ???? ???s???p qu??n c?????? cho ??H 13.

Ngay trong ph??t bi???u t???i K??? h???p th??? t?? H???i ?????ng L?? lu???n Trung ????ng, nhi???m k??? 2016 ??? 2021, s??ng 23/12/2017, T???ng B?? th?? Nguy???n Ph?? Tr???ng ???? y??u c???u H???i ?????ng L?? lu???n Trung ????ng c???n kh???i ?????ng chu???n b??? cho vi???c x??y d???ng d??? th???o V??n ki???n ?????i h???i l???n th??? 13 c???a ?????ng. ??ng Tr???ng c??ng ti???t l??? H???i ngh??? Trung ????ng 8 (th??ng 10/2018) s??? th??nh l???p c??c ti???u ban chu???n b??? ?????i h???i 13 c???a ?????ng. H???i ngh??? Trung ????ng 9 (th??ng 5/2019) s??? th???o lu???n ????? c????ng c??c v??n ki???n tr??nh ?????i h???i 13.

M???t lo???t c??c v??n b???n ban h??nh trong ?????ng ????? chu???n b???, gi??o hu???n, ki???m so??t quy???n l???c v?? ???r??n ??e??? tr?????c th???m ?????i h???i 13. N?? c??ng b??o hi???u m???t k??? ?????i h???i kh??ng k??m ph???n??? s??ng gi??.

Quy ?????nh s??? 126-Q??/TW, ng??y 28/2/2018 c???a B??? Ch??nh tr???: ???M???t s??? v???n ????? v??? b???o v??? ch??nh tr??? n???i b??? ?????ng???.

????y l?? v??n b???n ????ng d???u ???M???t???. Quy ?????nh 126-Q??/TW g???m 06 ch????ng, 25 ??i???u, v???i c??c n???i dung ch??nh:

??? N??u r?? vi???c xem x??t, k???t n???p ng?????i v??o ?????ng; vi???c xem x??t ng?????i v??o c???p ???y, l??m c??n b??? ch??? ch???t v?? l??m vi???c ??? c?? quan, b??? ph???n, v??? tr?? tr???ng y???u, c?? m???t;

??? K???t n???p v??o ?????ng v?? b??? tr?? s??? d???ng c??n b???, ?????ng vi??n c?? v???n ????? v??? ch??nh tr???; vi???c ra n?????c ngo??i, quan h??? v???i c?? nh??n, t??? ch???c n?????c ngo??i???

??? Quy ?????nh 126 c???a B??? Ch??nh tr??? ??p d???ng ?????i v???i c?? quan, t??? ch???c trong to??n h??? th???ng ch??nh tr???; ng?????i c?? nguy???n v???ng ???????c xem x??t k???t n???p v??o ?????ng; c??n b???, ?????ng vi??n ???????c ????o t???o, quy ho???ch, b??? nhi???m, gi???i thi???u ????? b???u v??o c???p ???y, l??m c??n b??? ch??? ch???t, l??m ?????i bi???u Qu???c h???i, ?????i bi???u H??ND c??c c???p v?? l??m vi???c ??? c?? quan, b??? ph???n, v??? tr?? tr???ng y???u, c?? m???t.

Ng??y 30/5/2019, ??ng Tr???ng k?? Ch??? th??? 35-CT/TW c???a B??? Ch??nh tr??? ban h??nh, y??u c???u c??c c???p ???y, t??? ch???c ?????ng t???p trung l??nh ?????o, ch??? ?????o c??ng t??c chu???n b??? v?? ti???n h??nh ?????i h???i ?????ng b??? c??c c???p nhi???m k??? 2020-2025, k??m 4 ph??? l???c v??? Ti??u chu???n c???p u???, c?? c???u, ????? tu???i v?? quy tr??nh nh??n s???.

Ng??y 15/8/2019, ??ng Tr???n Qu???c V?????ng, ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, Th?????ng tr???c Ban B?? th?? thay m???t Ban B?? th?? ???? k?? K???t lu???n s??? 55-KL/TW c???a Ban B?? th?? ???V??? vi???c ti???p t???c ch???n ch???nh c??ng t??c c??n b??? ????? chu???n b??? t???t nh??n s??? ?????i h???i ?????ng b??? c??c c???p v?? ?????i h???i XIII c???a ?????ng???. K???t lu???n c?? n??u:

???M???i khi ?????n th???i ??i???m chu???n b??? k???t th??c nhi???m k??? ?????i h???i ?????ng b??? c??c c???p, c??ng t??c c??n b??? l???i xu???t hi???n bi???u hi???n ???t?? duy nhi???m k??????, ???c???c b??????, ???th??n quen???, ???l???i ??ch nh??m???, m???t d??n ch???, thi???u g????ng m???u, ???n??? nang, d??? d??i???, ???ch???y ch???t, v???n ?????ng, tranh th??? l???n nhau??? trong quy ho???ch, ????? b???t, b??? nhi???m, th??ng c???p b???c h??m, th???c hi???n ch??nh s??ch ?????i v???i c??n b?????? ???

V??n b???n tr??n c??ng ch??? r??:

???B??n c???nh ????, c?? n??i, c???p u??? vi??n, u??? vi??n ban th?????ng v???, nh???t l?? ng?????i ?????ng ?????u c???p u??? c??n ????? ??i???u ki???n t??i c??? c?? hi???n t?????ng gi??? m??nh, n?? tr??nh, ng???i va ch???m, kh??ng ch??m lo x??y d???ng ?????i ng?? c??n b??? k??? c???n; thi???u t??ch c???c tri???n khai c??c m???t c??ng t??c, nh???t l?? nh???ng vi???c kh??, nh???y c???m, ph???c t???p v?? s??? ???m???t phi???u???, ???nh h?????ng ?????n b???n th??n, g??y ra s??? tr?? tr??? trong x??? l??, gi???i quy???t c??ng vi???c chung. C?? bi???t c?? n??i ng?????i ?????ng ?????u ?????n tu???i ngh??? h??u, nh??ng kh??ng ch??? ?????ng chu???n b??? ng?????i thay th???; c?? c??n b??? ?? th???c t??? ch???c k??? lu???t k??m, kh??ng ch???p h??nh s??? ph??n c??ng, ??i???u ?????ng c???a c???p c?? th???m quy???n???

Ki??n quy???t kh??ng ????? xu???t, quy???t ?????nh nh???ng nh??n s??? kh??ng b???o ?????m ti??u chu???n v??? ????? tu???i, uy t??n???; vi ph???m nguy??n t???c t???p trung d??n ch???, m???t ??o??n k???t, ???c???c b??????, ???l???i ??ch nh??m???; thi???u g????ng m???u, kh??ng s???n s??ng ch???p h??nh s??? ph??n c??ng, ??i???u ?????ng c???a c???p c?? th???m quy???n; tham nh??ng, l??ng ph??, ti??u c???c, g??y th???t tho??t ti???n b???c, t??i s???n c???a Nh?? n?????c; ph???m ch???t, n??ng l???c h???n ch???, c?? bi???u hi???n ???ch???y ch???t, v???n ?????ng, tranh th??? l???n nhau???; thi???u t??ch c???c trong c??ng t??c, s??? tr??ch nhi???m, ???d?? ho?? vi qu???????? v?? nh???ng bi???u hi???n kh??c ???????c n??u trong Ch??? th??? s??? 35 c???a B??? Ch??nh tr??????.

V?? nh?? m???i ng?????i ???? bi???t, ??ng Tr???ng l?? Tr?????ng Ti???u ban nh??n s???, l???n Ti???u ban V??n ki???n ??H ?????ng, cho ??H 13. V?? n???u ai c??n m?? h??? v??? m???t t????ng lai ???xoay tr???c???, ???tho??t Trung??? s??? ho??n to??n v??? m???ng, v?? n?? kh??ng t?????ng, xa v???i, g???n nh?? kh??ng th??? x???y ra.

??ng Tr???ng v?? th?????ng t???ng ch??nh tr??? Vi???t Nam s??? lu??n ki??n ?????nh:

??? V??? vi???c gi???i thi???u nh??n s???, quy ho???ch Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng, B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th?? v?? c??c ch???c danh l??nh ?????o ch??? ch???t c???a ?????ng, Nh?? n?????c nhi???m k??? 2021- 2026 ??ng Tr???ng ch??? ?????o d???a tr??n n???n t???ng:

Gi??? v???ng nguy??n t???c, quy ch???, quy ?????nh; ph??t huy d??n ch???, tr??ch nhi???m trong gi???i thi???u, ch???ng c??c bi???u hi???n c?? h???i, tham v???ng quy???n l???c, ???ch???y ch???t???, c???c b???, phe c??nh???; c???nh gi??c v???i ??m m??u, th??? ??o???n c???a c??c th??? l???c th?? ?????ch ph?? ho???i, g??y r???i n???i b???.

??? V??? ch??nh tr??? v?? kinh t???, ??ng Tr???ng ???? nhi???u l???n n??i r?? quan ??i???m ????????i m???i nh??ng kh??ng ?????i m??u???, ???ph??t tri???n nh??ng kh??ng ??i ch???ch h?????ng???.

G???n tr??a 14/4/2019, khi ph??t bi???u v???i c??n b??? ch??? ch???t t???nh Ki??n Giang, ??ng Tr???ng n??i: ???Tr?????c h???t l?? n???m v???ng v?? x??? l?? t???t m???i quan h??? gi???a ki??n ?????nh v?? ?????i m???i s??ng t???o. C??? th??? l?? ki??n ?????nh ch??? ngh??a Marx-Lenin, t?? t?????ng H??? Ch?? Minh; ki??n ?????nh m???c ti??u ?????c l???p d??n t???c v?? ch??? ngh??a x?? h???i; ki??n ?????nh ???????ng l???i ?????i m???i, s??? l??nh ?????o c???a ?????ng.

Ki??n ?????nh kh??ng ph???i l?? b???o th???, gi??o ??i???u, m?? ki??n ?????nh ph???i ??i li???n v???i ?????i m???i, s??ng t???o. Ki??n ?????nh m?? kh??ng s??ng t???o s??? r??i v??o b???o th???, gi??o ??i???u; ng?????c l???i, s??ng t???o m?? kh??ng tr??n c?? s??? ki??n ?????nh s??? r??i v??o ch??? ngh??a x??t l???i, phi???n di???n, v?? nguy??n t???c???.

Kh??ng bi???t do tu???i gi?? hay do l?? lu???n r???i m??, ?????y m??u thu???n nh?? tr??n, m?? ??ng cho??ng. Do b???nh n???n cao huy???t ??p, hay r??p n???ng trong ng??y h??m tr?????c, m?? khi ??ang ph??t bi???u, gi???ng ??ng b???ng l???c ??i, l??u l???i v?? lo???ng cho???ng, ?????ng kh??ng v???ng.

??ng Tr???ng ???????c ????a v??o c???p c???u t???i B???nh vi???n ??a khoa Ki??n Giang t???i s??? 46 ???????ng L?? L???i, ph?????ng V??nh Thanh V??n, Th??nh ph??? R???ch Gi?? g???n ????, kho???ng 15 ph??t b???ng ?? t??. T???i ????y, ??ng ???????c c??c b??c s?? h???i ch???n x??c ?????nh l?? ?????t qu???. Chi???u c??ng ng??y, ??ng Tr???ng ???????c chuy???n l??n B???nh vi???n Ch??? R???y b???ng tr???c th??ng. Sau khi ch???p MRI c???t l???p, k???t lu???n ????a ra, ??ng Tr???ng b??? ?????t qu??? th??? ???nh???i m??u n??o??? b??n c???u ph???i. T???c l?? thi???u m??u c???c b??? (Ischemia) ??? b??n c???u n??o ph???i.

C?? ngh??a ??ng kh??ng b??? ?????t qu??? th??? ???xu???t huy???t n??o???. M???t ng??y sau, ??ng Tr???ng t???nh t??o nh??ng li???t chi tr??i, m??o mi???ng b??n tr??i. Chi???u 16/4/2019, ??ng Tr???ng ???????c chuy???n ra H?? N???i b???ng chuy??n c?? v?? nh???p Qu??n y vi???n 108.

Sau m???t th??ng ???????c ??i???u tr??? t??ch c???c v?? v???t l?? tr??? li???u ph???c h???i ch???c n??ng, ??ng Tr???ng xu???t hi???n l???n ?????u trong cu???c h???p v???i l??nh ?????o ch??? ch???t c???a ?????ng v?? nh?? n?????c v??o 14/5/2019. ??ng g???y ??i, xanh xao, di ch???ng ????? l???i tay tr??i y???u, ch??n tr??i ??i c??ch h???i, kh??ng v???ng, d?? mi???ng ????? l???ch h??n nhi???u. H??m ???y, ??ng ph???i ng???i tr??n gh??? c?? ??ai gi??? v?? trong cu???c h???p B??? Ch??nh tr??? 21/6/2019, ??ng ph???i v???n tay ??ng Tr???n Qu???c V?????ng cho kh???i ng??.

??ng Tr???ng h??m 15/5/2019 v?? 21/6/2019. Photo Courtesy

Cho d?? ???????c b??o ch?? l??n g??n t???ng ca, ???????c nhi???u ng?????i ?????t ni???m tin, k??? v???ng, r???ng tu???i t??c kh??ng l?? v???n ?????, h??? ch??? mong mu???n ??ng t??i c??? T???ng B?? th?? kho?? 13, nh??ng ti???c thay, v???i tu???i gi?? v?? b???nh t??nh hi???n t???i, ??ng Tr???ng ???? l???c b???t t??ng t??m. ??ng Tr???ng hi???u r?? s???c kho??? m??nh, s??? kh??ng mu???n v??? v???i ???th??? gi???i??? L?? Nin ??? C??c M??c b???ng c??ch g???c xu???ng t???i b??n l??m vi???c nh?? Tr???n ?????i Quang, m?? kh??ng k???p tr??ng tr???i m???t c??u v???i v??? con.

Nhi???u ng?????i c??n ho??i nghi, nh??ng c?? ?????n 90% kh??? n??ng ??ng Tr???ng s??? r??t lui. ??ng Tr???ng s??? t??? gi?? ?????nh cao quy???n l???c, v??? vui th?? ??i???n vi??n v??o m??a xu??n n??m 2021. V???n ????? c??n l???i, ai s??? l?? ng?????i thay ??ng, gi??? ch??? T???ng b?? th??, Ch??? t???ch n?????c nhi???m k??? 2021-2026?

(C??n ti???p) - P/v theo Ti???nga D??n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại19,084
  • Tổng lượt truy cập5,763,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây