28/08/1996: Charles and Diana ly h??n

Thứ tư - 28/08/2019 18:58
Print Friendly, PDF & Email


Ngu???n: Charles and Diana divorce, History.com

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

V??o ng??y n??y n??m 1996, sau b???n n??m ly th??n, Charles, Ho??ng t??? x??? Wales v?? l?? ng?????i th???a k??? ngai v??ng n?????c Anh, v?? v???, C??ng n????ng Diana, ch??nh th???c ly h??n.
V??o ng??y 29 th??ng 07 n??m 1981, g???n m???t t??? kh??n gi??? truy???n h??nh ??? 74 qu???c gia ???? ch???ng ki???n qua m??n h??nh v?? tuy???n ?????? h??n l??? c???a Th??i t??? Charles, ng?????i th???a k??? ngai v??ng n?????c Anh, v???i C
28/08/1996: Charles and Diana ly h??n
Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Charles and Diana divorceHistory.com

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan

V??o ng??y n??y n??m 1996, sau b???n n??m ly th??n, Charles, Ho??ng t??? x??? Wales v?? l?? ng?????i th???a k??? ngai v??ng n?????c Anh, v?? v???, C??ng n????ng Diana, ch??nh th???c ly h??n.

V??o ng??y 29 th??ng 07 n??m 1981, g???n m???t t??? kh??n gi??? truy???n h??nh ??? 74 qu???c gia ???? ch???ng ki???n qua m??n h??nh v?? tuy???n ?????? h??n l??? c???a Th??i t??? Charles, ng?????i th???a k??? ngai v??ng n?????c Anh, v???i C??ng n????ng Diana Spencer, m???t gi??o vi??n tr??? ng?????i Anh. K???t h??n trong m???t bu???i l??? long tr???ng t???i Nh?? th??? St. Paul, v???i s??? c?? m???t c???a 2.650 quan kh??ch, c???p ????i l??ng m???n n??y v??o th???i ??i???m ???? l?? s??? ghen t??? c???a th??? gi???i. ?????a con ?????u l??ng c???a h???, Ho??ng t??? William, ch??o ?????i v??o n??m 1982, v?? ?????a con th??? hai, Ho??ng t??? Harry, ch??o ?????i v??o n??m 1984.

Tuy nhi??n, ch???ng m???y ch???c, c???p ????i trong truy???n c??? t??ch ???? tr??? n??n xa c??ch, m???t tr???i nghi???m ?????c bi???t ??au ?????n d?????i s??? theo d??i th?????ng xuy??n c???a gi???i truy???n th??ng l?? c???i th??? gi???i. Diana v?? Charles tuy??n b??? ly th??n v??o n??m 1992, m???c d?? h??? v???n ti???p t???c th???c hi???n ngh??a v??? ho??ng gia. V??o th??ng 8 n??m 1996, hai th??ng sau khi N??? ho??ng Elizabeth II h???i th??c c???p ????i ly h??n, ho??ng t??? v?? c??ng n????ng ???? ?????t ???????c th???a thu???n cu???i c??ng. ????? ?????i l???y m???t d??n x???p h??o ph??ng, c??ng nh?? quy???n gi??? l???i c??c c??n h??? c???a m??nh t???i Cung ??i???n Kensington v?? t?????c hi???u ???V????ng phi x??? Wales???, Diana ???? ?????ng ?? t??? b??? t?????c hi???u ho??ng gia ???Her Royal Highness??? v?? b???t k??? y??u s??ch n??o trong t????ng lai ?????i v???i ngai v??ng n?????c Anh.

M???t n??m sau khi ly h??n, v??? c??ng n????ng n???i ti???ng d?????ng nh?? ??ang tr??n ???????ng ?????t ???????c ?????c m?? c???a m??nh l?? ???tr??? th??nh n??? ho??ng trong tr??i tim c???a m???i ng?????i???, nh??ng v??o ng??y 31 th??ng 8 n??m 1997, b?? ???? t??? n???n c??ng v???i ng?????i b???n ?????ng h??nh Dodi Fayed trong m???t tai n???n xe h??i ??? Paris. M???t cu???c ??i???u tra ???????c th???c hi???n b???i c???nh s??t Ph??p ???? k???t lu???n r???ng ng?????i l??i xe, v???n c??ng t??? vong trong v??? tai n???n, ???? ??? trong t??nh tr???ng say x???n n???ng v?? g??y ra v??? tai n???n khi c??? g???ng tho??t kh???i nh???ng ng?????i th??? s??n ???nh lu??n b??m ??u??i Diana trong b???t k??? chuy???n ??i c??ng khai n??o c???a b??.

Th??i t??? Charles ???? k???t h??n v???i ng?????i t??nh l??u n??m c???a ??ng, Camilla Parker Bowles, v??o ng??y 9 th??ng 4 n??m  2005.

10/02/1962: Li??n X?? trao ?????i t?? nh??n gi??n ??i???p v???i M???

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Soviets exchange American for captured Russian spyHistory.com

Bi??n d???ch: Nguy???n Th??? Kim Ph???ng

V??o ng??y n??y n??m 1962, Francis Gary Powers, phi c??ng ng?????i M??? b??? b???n r??i ??? Li??n X?? khi ??ang l??i m??y bay do th??m c???a CIA v??o n??m 1960, ???? ???????c ph??a Li??n X?? trao tr???. ?????i l???i, ng?????i M??? c??ng s??? th??? m???t ??i???p vi??n Nga. Cu???c trao ?????i t?? nh??n n??y ???? k???t th??c m???t trong nh???ng s??? ki???n k???ch t??nh nh???t c???a Chi???n tranh L???nh.

Francis Gary Powers t???ng l?? m???t phi c??ng thu???c ?????i m??y bay do th??m U-2 c???a M??? v??o cu???i th???p ni??n 1950. T???ng ???????c cho l?? ???b???t kh??? x??m ph???m??? tr?????c h??? th???ng ph??ng kh??ng c???a Li??n X??, c??c m??y bay U-2 ???? th???c hi???n r???t nhi???u nhi???m v??? ch???p ???nh c??n c??? qu??n s??? t???i Nga. Ng??y 01/05/1960, chi???c U-2 c???a Powers b??? t??n l???a Li??n X?? b???n h???. Powers ????ng l??? ???? ph???i k??ch ho???t h??? th???ng t??? h???y c???a m??y bay (r???i t??? t??? b???ng thu???c ?????c c???a CIA,) nh??ng ??ng ???? b??? b???t gi??? c??ng to??n b??? ph???n c??n l???i c???a chi???c m??y bay.

Ban ?????u ch??nh ph??? M??? ph??? nh???n li??n quan ?????n chuy???n bay, nh??ng sau ???? ???? bu???c ph???i th???a nh???n r???ng Powers ??ang l??m vi???c cho m??nh khi Li??n X?? ????a ra b???ng ch???ng kh??ng th??? ch???i c??i. ????? tr??? ????a, Nikita Khrushchev ???? quy???t ?????nh ho??n h???i ngh??? th?????ng ?????nh v???i T???ng th???ng Dwight D. Eisenhower.

Powers ???? b??? ????a ra x??t x???, k???t t???i gi??n ??i???p, v?? b??? k???t ??n 10 n??m t?? giam. Tuy nhi??n, th??ng 02/1962, Li??n X?? th??ng b??o r???ng h??? s??? th??? ng?????i phi c??ng theo m???t l?? th?? th???nh c???u t??? gia ????nh Powers. Th??? nh??ng ph??a M??? l???i th??ng b??o r???t r?? r??ng r???ng ????y ch??? l?? m???t th???a thu???n trao ?????i gi??n ??i???p, ch??? kh??ng ph???i c??? ch??? nh??n ?????o nh?? l???i ng?????i Li??n X??. C??? th???, ch??nh ph??? M??? th??ng b??o r???ng ????? Powers ???????c t??? do, h??? s??? th??? ?????i t?? Rudolf Abel, m???t ng?????i Nga b??? k???t t???i l??m gi??n ??i???p ??? M???. Ng??y 10/02, Abel v?? Powers ???? ???????c ????a ?????n c???u Gilenicker ??? c??y c???u n???i ????ng v?? T??y Berlin, ????? ti???n h??nh trao ?????i. Sau khi v??? vi???c th??nh c??ng, Powers ???? l??n ???????ng tr??? v??? M???.

Trong m???t th??ng b??o, Li??n X?? tuy??n b??? r???ng h??? th??? Powers m???t ph???n l?? b???i ???mong mu???n c???i thi???n quan h??? X?? ??? M???.??? C??n c??c quan ch???c M??? l???i t??? ra th???n tr???ng trong vi???c ????nh gi?? ????? ngh??? c???a Li??n X??, nh??ng h??? v???n ghi nh???n h??nh ?????ng n??y ch???c ch???n gi??p gi???m b???t c??ng th???ng Chi???n tranh L???nh. Vi???c trao ?????i n??y l?? m???t ph???n c???a ?????i???u nh???y ngo???i giao??? gi???a Khrushchev v?? T???ng th???ng John F. Kennedy. D?????ng nh?? c??? hai ?????u th???c s??? nghi??m t??c h?????ng ?????n m???t m???i quan h??? t???t h??n, v?? v??? trao ?????i th??ng 02/1962 r?? r??ng ch??nh l?? m???t n??? l???c c???a h???. Tuy nhi??n, ch??? v??i th??ng sau, Kh???ng ho???ng t??n l???a Cuba n??? ra v???i vi???c Li??n X?? x??y d???ng c??c c??n c??? t??n l???a ??? Cuba. Cu???c kh???ng ho???ng ???? x??a b??? m???i ????? ngh??? ngo???i giao v?? ????a hai c?????ng qu???c ?????n b??? v???c xung ?????t h???t nh??n.

Xem th??m: L???ch s??? t??nh b??o vi???t tr??n c??y c???u qua hai chi???n tuy???n

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay4,012
  • Tháng hiện tại232,508
  • Tổng lượt truy cập5,604,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây