N??N C??NG B???NG V???I D??N KH??NG L???Y AI ????NH GI???C!

( Nh??n v??? ki???n c???a d??n B???ng A l??n T??a ??n qu???n Ho??ng Mai)

Nh?? th?? ????? Ho??ng

Ng??y 22 th??ng 5 n??m 2014, T??a ??n Qu???n Ho??ng Mai c?? c??ng v??n g???i ??ng Ch??? t???ch UBND qu???n Ho??ng Mai v??? vi???c nh???n ????n khi???u ki???n c???a ??ng L??u B??ch Thu???t v?? b?? L??u Th??? H???i tr?? t???i c???m d??n c?? B???ng A, ph?????ng Ho??ng Li???t, qu???n Ho??ng Mai, H?? N???i. Kh???i ki???n v?? vi???c c?????ng ch??? thu h???i ?????t c???a UBND qu???n Ho??ng Mai.
  V??? ti???n b???c ?????n b??, ?????i t??c l???y ?????t c?? tr??ch nhi???m thanh to??n s??ng ph???ng v???i d??n v?? hai b??n ph???i th???a thu???n gi?? c???. Gi?? bu???i n??o c??ng quy ???????c ra v??ng, ????la t??nh s??ng ph???ng. D??n B???ng A v?? d??n c??? n?????c ?????u n??i r???ng: ??? Ch??nh ph??? l???y l??m ???????ng s??, s??n bay b???n c???ng qu???c ph??ng, an ninh??? d??n hi???n kh??ng. Nh??ng l???y ????? c??c C??ng ty x??y d???ng nh?? c???a ??em b??n th?? ph???i ?????ng ?? hai b??n, thu???n mua v???a b??n???.
  T??i ph???i vi???t b??i n??y v?? th???y th????ng t??m cho d??n ??i kh???i ki???n. Con ki???n m?? ki???n c??? khoai! - Ng?????i ta l??t tay t??? d?????i l??n tr??n ki???n ai? - Nhi???u ng?????i d??n B???ng A ch??n n???n n??i th???!
   Khu ?????t l??m ???? th??? m???i B???c Nam Linh ????m c??ch g???n 20 n??m l?? c??nh ?????ng c???a c??c x?? ?????i Kim, Ho??ng Li???t. G???n sang thi??n ni??n k??? m???i, qu???ng n??m 1997 ??? 1998 ng?????i ta b???t ?????u ????ng c???c r???m r??? ????m ng??y ????? l??m khu ???? th??? n??y. Gi?? ?????t bi???t th??? 300m2 l??c ???y c??? 300 tri???u VND, gi?? b??y gi??? x??y xong ch???c ph???i tr??n d?????i tri???u ????! (23 t??? VND)
  Nhi???u c??n b??? c???p cao c?? bi???t th??? ??? ????y. C?? ng?????i v???n ???, c?? ng?????i ???? b??n ??i. H??? ???????c ph??n, chia l??, hay b??n gi?? r??? n???i b???, hay ???????c bi???u kh??ng, d??n kh??ng th??? bi???t ???????c. Vi???c n??y c?? c??c Bao C??ng th???i nay ph???i l??m s??ng t??? cho d??n bi???t?
       T??i c?? anh b???n h???c th???i c???p 3 l?? Nguy???n V??n B???o h???c ?????i h???c th????ng nghi???p kh??a 1968 ??? 1972 c??ng v???i anh Phan T???o, Nguy???n B??ch Khoa (nguy??n Hi???u tr?????ng tr?????ng ?????i h???c Th????ng M???i), Ng?? Minh Kh??i (nh?? th??), b?? Nguy???n Th??? Doan (Hi???n l?? Ph?? Ch??? t???ch n?????c)???Ch??ng t??i ?????n th??m nh?? anh T???o ??? khu bi???t th??? Linh ????m. Nghe anh k??? bi???t th??? anh mua l???i c???a m???t c??n b??? cao c???p v?? cho bi???t th??m d??n gi??u nh?? ngo???i giao, ,th????ng m???i , h??ng kh??ng???m???i ?????n mua ???????c bi??? th??? n??i n??y!
 ????ng nh?? d??n ph???n ??nh Khu ???? th??? m???i Linh ????m l?? ?????t ??ai mua b??n.
  ?????n b??y gi??? c??c c??nh ?????ng s???n xu???t c???a hai x?? v???n r???t nhi???u ch??? b??? kh??ng, v?? cho c??c h??ng qu??n thu?? t???m g???n hai m????i n??m nay! Th???t l?? l??ng ph??.
 C??ch ????y m???y n??m, h??ng ng??y d??n ?????u tranh ????i ?????t, ????i b???i th?????ng di???n ra nh?? c??m b???a. C??ng an qu???n, c??ng an ph?????ng, kh??ng ng??y n??o kh??ng tu???n n??o ra d???p d??n ?????u tranh, kh???i ki???n???Kh???i ki???n k??o d??i g???n 20 n??m!
  ?????y l?? vi???c r???t th????ng t??m. Ph???i s??ng ph???ng v???i d??n, c??ng an l?? b???n d??n, sao l???i ??i nghi??ng v??? c??ng ty b???t ?????ng s???n? Kh??ng c??ng b???ng v???i d??n l???y ai ??i ????nh gi???c b??y gi????

                                      H?? N???i, ng??y 8 ??? 6 ??? 2014
                                                      ?? ??? H
                                             Tel: 0913369652
 
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay4,771
  • Tháng hiện tại19,862
  • Tổng lượt truy cập9,394,029
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây