M???T VINH QUANG KH??? ???

                                              ????? Ho??ng

        Th???i t??i h???c c???p m???t v?? c???p hai tr??n mi???n B???c X?? h???i Ch?? ngh??a qu???ng t??? n??m 1958 ?????n n??m 1964 th?????ng ???????c h???c b??i h??t ch??nh khi v??o ti???t h???c l?? b??i h??t ??? G????ng anh H?? H???c H???i???.
  T??i c??n nh??? b??i h??t nh???p 2/4 d??? h??t, d??? thu???c. : ???Anh H?? H???c H???i l?? ??u???c s??ng ng???i, lu??n l??m g????ng cho b???y em noi theo???. B??i n??y v?? b??i Di??m ????nh Ng??? l?? Ng?? ????nh Di???m l?? b??i t???ng ca c???a tu???i ???u tr?? tr??n mi???n B???c.
 Khi l???n l??n v??o Trung h???c, ?????i h???c, ??i b??? ?????i, ??i l??m t??i kh??ng c??n nghe b??i h??t n??y n???a. Th??? h??? h???c sinh sau n??y ch???c c??ng kh??ng c?? b??i t??? ca n??y. T??n H?? H???c H???i c??ng t??n Em b?? ??u???c s???ng L?? V??n T??m, L?? T??? Tr???ng, V?? Th??? S??u hay Kim ?????ng v???y. N?? ???? ??i v??o huy???n tho???i l??m g????ng mu??n ?????i  cho h???c sinh sinh vi??n.
      M??i khi ?????c k??? y???u h???c sinh tr?????ng L?? Th??? Hi???u - Qu???ng Tr???, tr?????ng Hu???nh Th??c Kh??ng ??? Ngh??? An t??i m???i r?? H?? H???c H???i l?? h???c sinh g????ng m???u n??m 1950. (Nh?? anh h??ng b??y gi???)
???N??m 1950, anh H???i (H?? H???c H???i) h???c gi???i, tham gia c??c phong tr??o c???a h???c sinh to??n tr?????ng, to??n huy???n H????ng S??n, H?? T??nh. Cu???i n??m h???c anh ???????c b???u l?? h???c sinh g????ng m???u to??n qu???c. B??? Gi??o d???c v?? ??o??n Thanh ni??n C???u qu???c ph??t ?????ng phong tr??o thi ??ua ???H?? H???c H???i??? . B??i h??t ca ng???i H?? H???c H???i ra ?????i t??? ?????y v?? h??t m??i cho ?????n cu???c kh??ng chi???n ch???ng M??? c???u n?????c 1965.
   Th??? r???i m???t l???n ph???ng v???n nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i v??? cu???n h???i k??, ghi ch??p L???c Quan bu???n t??i b???t ng??? g???p l???i ng?????i th???c trong b??i h??t ???u tr?? x??a.
  Cu???n s??ch c???a anh Kh??i qu?? n???i ti???ng d?? n?? ch??a xu???t b???n c??ng khai nh??ng m???t nh?? v??n c??ng t??c h??n 30 n??m ??? ???Ph??? ?????u r???ng??? T?? t?????ng V??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam bi???t bao chuy???n th??m cung b?? s??? v??? ph??? n??y, v??? nh???ng nh??n v???t qu?? to v?? qu?? n???i ti???ng trong v??n ngh??? v?? trong ch??nh tr?????ng.
Tr??ch
H????ng S??n
B??ch khoa to??n th?? m??? Wikipedia
Hi???n nay, c?? r???t nhi???u ng?????i con c???a H????ng S??n th??nh ?????t trong c??? n?????c: Gi??o s?? L?? Xu??n T??ng nguy??n U??? vi??n B??? Ch??nh tr???, B?? th?? Th??nh ???y H?? N???i; Th?????ng t?????ng L?? Minh H????ng nguy??n ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, B??? tr?????ng B??? C??ng an; Gi??o s??, Vi???n s?? y h???c Ph???m Song nguy??n B??? Tr?????ng B??? Y t???; Ti???n s?? L?? ?????c Th??y nguy??n Th???ng ?????c Ng??n h??ng Nh?? n?????c Vi???t Nam; Ti???n s?? Tr???n C???m T??- B?? th?? T???nh ???y Th??i B??nh; Ti???n s?? lu???t h???c ?????ng Quang Ph????ng Ph?? ch??nh ??n To?? ??n Nh??n d??n T???i cao

; nguy??n Ph?? ban Tuy??n gi??o Trung ????ng H?? H???c H???i

  Nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i kh??ng mu???n ?????ng ch???m ai h???t, anh kh??ng n??u t??n th???t, ch??? ghi v??i ch??? k?? hi???u, ng?????i trong cu???c th?? bi???t, ng?????i ngo??i kh??ng th??? bi???t. M???t c?? quan trong n???n kinh t??? th??? tr?????ng n??y, nh?? v??n Tr???nh ????nh Kh??i ???? nhi???u l???n c?? ????? ngh??? kh??ng n??n ????? n??. N?? ???? l??m xong nhi???m v??? l???ch s??? r???i. ????? n?? l???i n?? th??nh s??n x?? m??t k?? sinh. Kh??ng ch??? n??i vo, anh nhi???u l???n n??i tr?????c anh em nh?? v??n r???ng: ???Nhi???u n?????c kh??ng c?? Ban T?? t?????ng ??? V??n h??a, ch??? c?? nh???ng n?????c c???ng s???n m???i c??. Anh c?? ki???n ngh??? h???n hoi g???i cho ?????ng c???a anh v?? Ch??? t???ch n?????c c??ch ????y nh???ng 20 n??m l?? n??n gi???i t??n Ban n??y, kh??ng n??n ????? nhi???u Ban si??u b??? m?? hi???u qu??? kh??ng c?? g??, ch??? x??t ti???n d??n. Ph????ng ??n hai l?? ?????i t??n th??nh Ban Tuy??n Gi??o. Ph????ng ??n n??y ???????c tr??n nghe v?? h??? ???? ?????i t??n. 
  Trong c??c nh??n v???t anh Kh??i ????? c???p, t??i ch?? ?? m???t nh??n v???t H. T??n Tuy??n Gi??o c??ng kh??ng ???n. Nh?? c???m quy???n ??a l??m g?? th?? l??m!
H quan to, c?? ti??u chu???n xe ?? t?? ????a ????n ??i l??m vi???c. H ???????c ph??n hai c??n h??? ??? qu???n Thanh Xu??n ??? H?? N???i.
Xin tr??ch trong L???c quan bu???n:
Ph?? Ban H trong m???c Ban Tuy??n Gi??o t???ng k???t trao gi???i th?????ng cho H.
  ???H b??? ch??nh 32 ?????ng vi??n chi b??? v??? h??u ki???n v??? chuy???n tham nh??ng ?????t ??ai, nh?? c???a m?? c??n tham nh??ng th??m (V??n b???n l??u) nhi???u vi???c kh??c. H ???????c chia 2 c??n h??? ??? Thanh Xu??n, c?? xe ????a ????n m?? v???n v??? ph??? L?? Th??nh T??ng chi???m ?????t l??m nh??. H b??? nh??n d??n ch?????i b???i. Chi b??? h???p v?? ki???n l??n tr??n nh??ng tr??n kh??ng x??? l??. Nghe n??i H c?? ?? d?? to, c?? ?????ng h????ng c???p cao che ch???. H h??? c??nh an to??n ??? tu???i tr??n 70, qu?? tu???i ngh??? h??u 7 ?????n 8 n??m. H ??? L?? Th??nh T??ng kh??ng ???????c, d??n n??m c???t qua c???a s???, H ph???i b??? ??i. H b??n nh?? ?????n 6 t???, 7 t??? (gi?? b??y gi??? c??ng tr??n 15 t???). Cu???c ?????i th???t tr??? tr??u, H tham nh??ng nh?? th??? m?? l???i ???????c ??i???u sang Ban 6A ??? Ban ch???ng tham nh??ng  -   c??ng t??c tr???n h??u). ???
H ch???ng ph???i ng?????i trong C??i ???n, C??i l???ng, kh??ng ph???i Ng?????i hay c??i.
T??i  h???i anh Kh??i: - Nh??n v???t n??o th??? anh?
  • ??ng H?? H???c H???i ?????y m?? ??? Anh Kh??i d?? b???u ????p.
  • ??ng n??y c?? b??i h??t v??? ??ng n???i ti???ng l???m, thu??? ??i h???c b???n em hay h??t trong l???p. ??? T??i nghi ng??? c?? ?? h???i v???n l???i.
  • Ch??nh l??o ??? Anh Kh??i c?????i chua ch??t
T??i n??i v???i l??ng c??m ph???n:
    - ????ng l?? m???t vinh quang kh??? ???!

                        H?? N???i, ng??y 22 ??? 7 - 2014
                                          ?? ??? H
 
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,183
  • Tháng hiện tại56,869
  • Tổng lượt truy cập9,189,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây