L?? Du???n l?? h???o h??n

Tr??n c????ng v??? l?? B?? th?? th??? nh???t v?? sau ???? l?? T???ng B?? th?? su???t 26 n??m, ??ng L?? Du???n ???? ????? l???i nhi???u di s???n cho l???ch s??? Vi???t Nam. C?? th??? ng?????i ta c??n tranh c??i v??? ??ng ??? v??i v???n ?????, nh??ng c??ng lao to l???n trong s??? nghi???p gi???i ph??ng v?? th???ng nh???t d??n t???c c??ng nh?? ?? ch?? ki??n c?????ng v?? tinh th???n c???nh gi??c cao ????? trong vi???c ch???ng l???i ch??? ngh??a b?? quy???n Trung Qu???c, th?? c?? l??? ??t ng?????i nghi ng??????

C??? T???ng B?? th?? L?? Du???n: ???Ch??ng ta kh??ng ???????c ph??p s??? Trung Qu???c???

Tr??n c????ng v??? l?? B?? th?? th??? nh???t v?? sau ???? l?? T???ng B?? th?? su???t 26 n??m, ??ng L?? Du???n ???? ????? l???i nhi???u di s???n cho l???ch s??? Vi???t Nam. C?? th??? ng?????i ta c??n tranh c??i v??? ??ng ??? v??i v???n ?????, nh??ng c??ng lao to l???n trong s??? nghi???p gi???i ph??ng v?? th???ng nh???t d??n t???c c??ng nh?? ?? ch?? ki??n c?????ng v?? tinh th???n c???nh gi??c cao ????? trong vi???c ch???ng l???i ch??? ngh??a b?? quy???n Trung Qu???c, th?? c?? l??? ??t ng?????i nghi ng??????

B??i h???c l???n v??? Trung Qu???c

Tr?????c hi???p ?????nh Geneva, ??ng L?? Du???n l?? ng?????i l??nh ?????o phong tr??o c??ch m???ng ??? mi???n Nam. Nh?? nhi???u nh?? l??nh ?????o c???a Vi???t Nam khi ???y, ??ng th???c s??? tin Trung Qu???c l?? ng?????i anh em, ?????ng ch?? th???c s??? c???a c??ch m???ng Vi???t Nam.

N??m 1954, Hi???p ?????nh Geneva ???????c k?? k???t ???? b??? ngo???t nh???n th???c c???a ??ng v??? m???i quan h??? v???i Trung Qu???c. Nh?? th?? Vi???t Ph????ng, th?? k?? c???a c??? Th??? t?????ng Ph???m V??n ?????ng t???ng k???:

???Khi b??n th???o v??? Hi???p ?????nh Geneva, B??? Ch??nh tr??? c???a ta ch??? ?????ng ?? l???y v?? tuy???n 16 l?? ranh gi???i cu???i c??ng c???a khu phi qu??n s??? t???m th???i gi???a hai mi???n Nam ??? B???c trong th???i gian ch??? t???ng tuy???n c???. Nh??ng Trung Qu???c v???i s??? ???nh h?????ng c???a m??nh, ???? kh??ng kh??ng ??p ta ph???i ?????ng ?? ch???n v?? tuy???n 17. Khi ch??ng ta b??n b???c v???n ????? n??y v???i Trung Qu???c, h??? ???? n??i: ???Ch??ng t??i l?? t?????ng ngo??i m???t tr???n. C??c ?????ng ch?? h??y ????? cho ch??ng t??i t??y c?? ???ng bi???n???. Khi n??i nh?? th???, ng?????i Trung Qu???c ???? t??? cho m??nh quy???n ?????nh ??o???t s??? ph???n c???a ng?????i Vi???t Nam???.

Th???i ??i???m ????, ta ???? ki???m so??t ph???n l???n v??ng Nam b???, ngo???i tr??? m???t v??i ???? th??? nh???. ??? mi???n B???c, ta chi???n th???ng vang l???ng ??? ??i???n Bi??n. Nh??ng Trung Qu???c ???? b???t ta ph???i k?? m???t hi???p ?????nh chia c???t ?????t n?????c ??? m???t h??nh ?????ng m?? sau n??y nh?? nhi???u ng?????i n??i: ???ng?????i anh l???n??? ???? ph???n b???i l???i ???ng?????i em??? c???a m??nh.

Sau khi hi???p ?????nh ???????c k??, tr??n ???????ng t??? B???c v??o Nam, nh??n nh???ng qu??n d??n mi???n Nam gi?? 2 ng??n tay ch??o nhau, v???a l?? bi???u t?????ng victory ??? chi???n th???ng, v???a l?? l???i h???n 2 n??m sau s??? ??o??n t???, ??ng L?? Du???n ???? kh??c. ??ng hi???u, s??? kh??ng bao gi??? c?? t???ng tuy???n c???, s??? kh??ng bao gi??? ch??? l?? 2 n??m???R???i ????y ?????t n?????c s??? c??n b??? chia c???t r???t l??u v?? Hi???p ?????nh Geneva n??m ????.

Sau ????, khi chia tay L?? ?????c Th??? ra B???c t???p k???t, ??ng L?? Du???n ???? n??i v???i ng?????i ?????ng ch?? c???a m??nh m???t c??u r???t n???i ti???ng: ???Anh ra n??i v???i B??c, 20 n??m n???a t??i m???i ???????c g???p B??c???.

R???t tr??ng h???p, 20 n??m sau, ?????t n?????c th???ng nh???t. Nh??ng quan tr???ng h??n, ???? l?? l???n ??ng L?? Du???n th???c s??? th???y th???m th??a nh???t v??? n???i ??au ch???ng ki???n ?????t n?????c ??ng ???? b??? ng?????i anh em Trung Qu???c ph???n b???i. N??m 1972, trong m???t cu???c tr?? chuy???n v???i Chu ??n Lai, nh???c l???i v??? Hi???p ?????nh Geneva, ??ng L?? Du???n ???? kh??ng ng???n ng???i l??n ??n: ???N??m ????, ng?????i Trung Qu???c c??c anh ???? b??n ?????ng ch??ng t??i tr??n b??n ????m ph??n???.

D?? l?? n??m 1954 hay n??m 1972 hay sau n??y, d?? l?? l??c ??ang l??nh ?????o c??ch m???ng mi???n Nam hay khi ???? ra B???c l??nh ?????o cu???c kh??ng chi???n ch???ng M???, k??? c??? khi ?????t n?????c ???? th???ng nh???t, ch??a m???t ph??t gi??y n??o, TBT L?? Du???n qu??n b??i h???c ????.

???Ch??ng ta kh??ng ???????c ph??p s??? Trung Qu???c???

Khi c??n s???ng, TBT L?? Du???n lu??n cho r???ng, hi???u Trung Qu???c l?? chuy???n s???ng c??n c???a d??n t???c Vi???t Nam, khi m?? l???ch s??? ?????a l??, tr??? tr??u thay ???? khi???n ta m??i m??i ph???i l?? l??ng gi???ng c???a h???. M?? ????? hi???u ng?????i Trung Qu???c nh???t ?????nh ph???i hi???u ???????c nh???ng ?????c t??nh c???a d??n t???c Vi???t Nam.

?????m ch??m v??o trong d??n t???c ????? hi???u c??i ??? ngo??i d??n t???c v?? gi??? d??n t???c l?? c??ch m?? TBT L?? Du???n ???? l??m khi ??? c????ng v??? ng?????i ?????ng ?????u ?????t n?????c.

Trong su???t cu???c chi???n tranh ch???ng M??? c???u n?????c, nh??n danh vi???c chi vi???n, gi??p ????? ch??ng ta, r???t nhi???u l???n Trung Qu???c l???ng gh??p v??o ???? nh???ng toan t??nh ri??ng c???a h???. C?? l???n Trung Qu???c ????? ngh??? cho ch??ng ta 500 chi???c xe v??o Tr?????ng S??n v???i ??i???u ki???n k??m l??i xe c???a h???. Nh??ng TBT L?? Du???n kh??ng nh???n b???t c??? m???t chi???c xe n??o.

C?? ng?????i trong B??? Ch??nh tr??? ????? ngh??? ???sao ??ng kh??ng nh???n m???t v??i chi???c cho ng?????i ta vui????, nh??ng TBT L?? Du???n v???n ki??n quy???t gi??? l???p tr?????ng c???a m??nh: ???Ch???ng n??o t??i c??n ng???i ????y, th?? t??i kh??ng cho m???t k??? n??o ngh?? trong ?????u r???ng c?? th??? c?????p ???????c ?????t n?????c Vi???t Nam n??y???.

H???n l?? v?? hi???u r?? d??n t???c, m?? ??ng ???? kh??ng qu??n r???ng, Trung Qu???c t???ng m?????n ???????ng v??o ????nh Chi??m Th??nh th???i nh?? Tr???n, r???i t???ng l???y c??? v??o gi??p vua L?? Chi??u Th???ng ????? k??o qu??n v??o H?? N???i. Nh?? m???t nh?? nghi??n c???u v??? quan h??? Vi???t Nam v???i Trung Qu???c ???? t???ng nh???n x??t v??? ??ng: ???V???i TBT L?? Du???n, c??i g?? nh???n ???????c th?? nh???n, nh??ng ??ng tuy???t ?????i kh??ng bao gi??? nh?????ng b??? nh???ng ??i???u qu?? ????ng, nguy h???i cho an ninh qu???c gia???.

??i???u m?? TBT L?? Du???n v???n th?????ng c??? g???ng c???t ngh??a l?? t???i sao Trung Qu???c ???? h??? Vi???t Nam 1.000 n??m m?? kh??ng ?????ng h??a ???????c ta? B???i 1.000 n??m l?? qu?? d??i, v?? ng?????i Trung Qu???c ch??a bao gi??? gi???u di???m tham v???ng ???y su???t nh???ng th???i k??? h??? cai tr??? Vi???t Nam. Trong l???ch s???, nhi???u d??n t???c kh??c b??? ?????ng h??a r???t d??? d??ng ch??? v???i v??i tr??m n??m, nh??ng s??? kh??c bi???t c???a ng?????i Vi???t Nam ???? khi???n d??n t???c n??y tho??t kh???i quy lu???t ????ng s??? ????.

C?? r???t nhi???u th??? ng?????i Trung Qu???c cho l?? ch??n l??, nh??ng ng?????i Vi???t Nam kh??ng ch???p nh???n. Ng?????i Trung Qu???c d??ng ?????o Kh???ng ????? gi??o d???c ng?????i d??n. Ng?????i Trung Qu???c d???y: ???T???i gia t??ng ph??????, nh??ng ng?????i Vi???t Nam n??i: ???Con h??n cha l?? nh?? c?? ph??c???. Ng?????i Trung Qu???c n??i ???xu???t gi?? t??ng phu???, ng?????i Vi???t Nam l???i cho r???ng ???Thu???n v??? thu???n ch???ng t??t bi???n ????ng c??ng c???n???.

V?? ??ng L?? Du???n lu??n nh??n th???y, qua nh???ng kh??c bi???t ???? ng?????i Vi???t Nam v???a ????? d???y m??nh, v???a th??? hi???n s??? ph???n kh??ng v???i t?? t?????ng ????, v?? s??u xa h??n l?? ph???n kh??ng s??? ?????ng h??a m?? ng?????i Trung Qu???c c??? t??nh ??p ?????t l??n s??? ph???n c???a d??n t???c Vi???t Nam. S??? ph???n kh??ng n??y n???m s??u trong m???m m???ng t???n t???i c???a d??n t???c, khi???n s???c m???nh ?????ng h??a c???a ng?????i Trung Qu???c kh??ng ????m th???ng ???????c. Trung Qu???c ng??y ???? b???t ng?????i ph??? n??? b?? ch??n, nh??ng ng?????i Vi???t Nam kh??ng bao gi??? ?????ng ??. V???i ng?????i Vi???t Nam, ????? sinh t???n th?? b??n ch??n l?? ph???i v???ng ch???c tr??n m???nh ?????t n??y. ???? l?? m???t n???n t???ng v??n h??a v?? c??ng Vi???t Nam, t??? th??n ng?????i Vi???t Nam v?? n?? ?????i ch???i ho??n to??n v???i ng?????i Trung Qu???c.

D?????ng nh??, khi hi???u ???????c truy???n th???ng ???y v?? s???c m???nh ph???n kh??ng ???y c???a d??n t???c, TBT L?? Du???n ???? lu??n c?? t??? tin khi ?????ng tr?????c nh???ng nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c, ?????ng tr?????c s???c m???nh c???a ng?????i Trung Qu???c, trong r???t nhi???u giai ??o???n th??ng tr???m c???a m???i quan h??? gi???a hai n?????c.

M???t l???n, khi ra ngo??i B???c b??n v??? ?????u tranh mi???n Nam, ??ng L?? Du???n n??i: ???Th??a B??c, ch??ng ta mu???n th???ng M???, c?? m???t ??i???u r???t quan tr???ng l?? ch??ng ta ph???i kh??ng ???????c s??? M???, nh??ng c??ng kh??ng ???????c s??? Trung Qu???c v?? kh??ng ???????c s??? Li??n X?????.

C?? ng?????i trong B??? Ch??nh tr??? ph???n ?????i ?? ki???n ????. Nh??ng ??ng Nguy???n Ch?? Thanh ???? ?????ng l??n ???ng h???: ???Th??a B??c, vi???c anh Ba n??i v???y l?? v?? c??ng c???n thi???t v?? nh???t ?????nh ph???i nh?? v???y ch??ng ta m???i th???ng ???????c???.

C??? B??? Ch??nh tr??? v??? tay hoan h?? ?? ki???n ????. Ch??? ti???c l?? ?????n gi??? nh???ng v??n b???n h???p B??? Ch??nh tr??? khi ???? h???u nh?? v???n ch??a ???????c c??ng b???, khi???n nh???ng c??u chuy???n n??y kh??ng th???c s??? ???????c bi???t r???ng r??i trong d??n ch??ng.

??i???u khi???n nhi???u ng?????i suy ngh?? l?? nh???ng n??m th??ng ????, trong l??c kh?? kh??n nh???t, khi m?? ch??ng ta ??ang d???a v??o h???, th??nh b???i c???a cu???c chi???n tranh ph??? thu???c m???t ph???n kh??ng nh??? v??o s??? ???ng h??? c???a h???, nh??ng TBT L?? Du???n v???n bi???t c??ch gi??? ???????c v??? th??? c???a m??nh v???i nh???ng nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c.

??ng c??ng r???t kh??o l??o gi??? ???????c ?????c l???p c???a ?????t n?????c m?? v???n khi???n Trung Qu???c duy tr?? s??? ???ng h??? v???i Vi???t Nam trong m???t giai ??o???n d??i. C??i ?? th???c ???kh??ng s??? Trung Qu???c??? ???y c?? l??? ???? khi???n TBT L?? Du???n d?? trong b???t c??? ho??n c???nh n??o, c??ng lu??n ??? th??? ngang b???ng v???i nh???ng l??nh ?????o Trung Qu???c nh?? Chu ??n Lai, Mao Tr???ch ????ng, ?????ng Ti???u B??nh. Nh??ng c??ng ch??nh v?? t?? t?????ng ????, TBT L?? Du???n ???? tr??? th??nh nh?? l??nh ?????o Vi???t Nam khi???n Trung Qu???c e d??, n???u kh??ng mu???n n??i l?? ???gai m???t??? nh???t trong giai ??o???n ???y.

Nh?? th?? Vi???t Ph????ng t???ng k??? m???t c??u chuy???n: ???khi B??c H??? ??ang ch???a b???nh ??? Trung Qu???c, TBT L?? Du???n c?? chuy???n th??m Trung Qu???c v?? ??? g???n n??i B??c ch???a b???nh. B??c H??? l??c ???? ???? b???o v???i ??ng L?? Du???n: ???Ch?? Ba ?????n ??n c??m v???i B??c. Ch???c l?? h??? ch??a ?????n m???c c?? ?? ?????nh gi???t B??c. B??c ???? r???t nghi ng???i vi???c TBT L?? Du???n ??? m???t m??nh c?? th??? c?? nh???ng chuy???n kh??ng hay v?? t??m c??ch gi??? an to??n cho ??ng b???ng m???i c??ch???.

T??? n??m 1976, khi ta c??ng th???ng v???i Trung Qu???c, m???i l???n sang Trung Qu???c, khi nh???ng ng?????i l??nh c???n v??? c???a TBT L?? Du???n ????a d???ng c??? ??o ph??ng x??? v??o ph??ng ??ng ki???m tra, bao gi??? ????? ph??ng x??? c??ng ??? m???c k???ch kim. C?? ng?????i l??nh c???n v??? ???? ????? ngh??? ??ng ?????i ph??ng v??o ban ????m m???t c??ch b?? m???t. 1 n??m sau ????, ng?????i l??nh c???n v??? ???? b??? ung th?? m??u qua ?????i, d?? tr?????c ???? r???t kh???e m???nh. ???? c?? th??? ch??? l?? m???t s??? tr??ng h???p, nh??ng c??ng c?? th??? kh??ng???

Khi Trung Qu???c ng??y c??ng tr??o tr??? v?? ngang ng?????c ??? bi???n ????ng, v???i tham v???ng b?? quy???n kh??ng gi???u di???m, r???t nhi???u ng?????i d??n Vi???t Nam nh??? v??? v??? TBT m?? l???ch s??? ???? nh??n nh???n l?? ng?????i c?? ???????ng l???i c???ng r???n nh???t v???i Trung Qu???c.

C?? l??? ng??y h??m nay, v???i v???n ????? bi???n ????ng, ng?????i Vi???t Nam ch??ng ta s??? ph???i nh??? l???i c??u n??i c???a c??? TBT L?? Du???n v?? b??i h???c m?? ??ng ???? ????? l???i: ???Ch??ng ta, b???ng b???t c??? gi?? n??o, c??ng kh??ng ???????c ph??p s??? Trung Qu???c???.

Theo M???T TH??? GI???I

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,274
  • Tháng hiện tại34,712
  • Tổng lượt truy cập9,408,879
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây