N??? d???c trong ch??nh tr??? Vi???t Nam C???ng s???n

N??? d???c trong ch??nh tr??? Vi???t Nam C???ng s???n

 •   10/10/2019 04:52:28 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
??? Vi????t Nam, c??ng t??c t??? ch???c ???????c coi l?? l?? ch???n b???o v??? ?????ng C????ng s???n, b???o v??? ch??? ????? n??n n?? ???? ???????c ph??p ??i???n h??a b???ng kh?? nhi???u quy ?????nh.

Nh??ng "con voi l???i chui l???t l??? kim" m?? vi???c m???t ph??? n??? m???i t???t nghi???p c???p hai l??m tr?????ng ph??ng c?? quan ?????ng c???p t???nh ??? ?????k L???k ??ang ???n ??o d?? lu???n VN hay v??? "n??ng ????? kh??ng trong s??ng" c???a Thanh H??a m???y n??m tr?????c c??ng li??n quan ?????n s???c gi???i l?? minh ch???ng.
Nobel V??n h???c cho hai nh?? v??n, t??? Ba Lan v?? ??o

Nobel V??n h???c cho hai nh?? v??n, t??? Ba Lan v?? ??o

 •   10/10/2019 09:23:25 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Gi???i Nobel V??n h???c n??m 2018 ???????c trao cho n??? nh?? v??n Olga Tokarczuk c???a Ba Lan v?? n??m 2019 Peter Handke c???a ??o.

Vi????c trao gi???i cho c??? hai n??m c??ng l??c x???y ra v?? n??m ngo??i, ???y ban Gi???i Nobel ??? Th???y ??i???n kh??ng trao gi???i cho h???ng m???c V??n h???c.

B?? Tokarczuk, sinh n??m 1962, ???????c trao gi???i Nobel V??n h???c 2018.
CSVN mu???n tho??t T??u?

CSVN mu???n tho??t T??u?

 •   11/10/2019 01:29:12 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Qua s??? ???b???t ????n xanh??? n??y, ta th???y tr??n c??c b??o ????i c???a CSVN, ???? c?? nhi???u b??i m???nh d???n h??n n??i v??? l???ch s??? ????nh T??u c???a d??n Vi???t. B???t ?????u l?? nh???ng b??i vi???t ????? c???p ?????n m???t c??ch ch??nh th???c tr???n h???i chi???n Ho??ng Sa c???a H???i qu??n VNCH nh??n k??? ni???m tr???n chi???n n??y v??o th??ng Gi??ng v???a qua trong khi ????? cao ng?????i chi???n s?? VNCH v???n l?? ??i???u CSVN v???n c???m k??? t??? tr?????c ?????n nay.
Sau 14 n??m, TQ m???i cho ch??n Tri???u T??? D????ng - l??nh ?????o phe c???i c??ch b??? thanh tr???ng

Sau 14 n??m, TQ m???i cho ch??n Tri???u T??? D????ng - l??nh ?????o phe c???i c??ch b??? thanh tr???ng

 •   19/10/2019 03:20:19 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Tro c???t nh?? l??nh ?????o phe c???i c??ch c???a ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c, ??ng Tri???u T??? D????ng, b??? thanh tr???ng v?? ph???n ?????i s??? d???ng v?? l???c ????? ????n ??p c??c cu???c bi???u t??nh sinh vi??n n??m 1989, m???i ???????c ch??n c???t t???i B???c Kinh.Tro c???t c???a ??ng Tri???u T??? D????ng, ng?????i ch???t n??m 2005, ???????c an t??ng c??ng v???i v??? ??ng trong m???t bu???i l??? y??n l???ng.P/v theo BB
C???u t?????ng c??ng an VN v?? h??ng lo???t l??nh ?????o ng??nh x??ng d???u b??? k??? lu???t

C???u t?????ng c??ng an VN v?? h??ng lo???t l??nh ?????o ng??nh x??ng d???u b??? k??? lu???t

 •   01/11/2019 07:15:38 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Nguy??n nh??n ???????c th??ng b??o l?? do ??ng Th???ng "???? tham m??u l??nh ?????o B??? C??ng an ban h??nh v??n b???n v??? ????n v??? nghi???p v??? kh??ng ????ng quy ?????nh, vi ph???m ph??p lu???t v??? b???o v??? b?? m???t nh?? n?????c."
Nh?? v???y, ??ng Th???ng l?? tr?????ng h???p m???i nh???t trong s??? c??c t?????ng c??ng an cao c???p b??? 's??? g??y.' Tr?????c ??ng Th???ng, h??ng lo???t c??c t?????ng c??ng an k??? c???u kh??c ???? b??? k??? lu???t, th???m ch?? b??? x??? l?? h??nh s???, b??? c??ch ch???c, c?? ng?????i ??ang ng???i t??.
Facebook.com ki???m duy???t ??c h??n Hitsle!

Facebook.com ki???m duy???t ??c h??n Hitsle!

 •   09/12/2019 01:49:20 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Facebook.com ki???m duy???t kh???t khe h??n Ph??t x??t Hit ler ?????i v???i t??i ????? Ho??ng, nh?? th?? Vi???t Nam.
T??i l??n Fb n??m 2012. Post b??i v??? nh?? m???i ng?????i. Nhi???u b??i chuy??n v??? v??n h???c ngh??? thu???t nh??: "????ng Tr???ng...
Fb ki???m duy???t h??n c??? Ph??t x??t

Fb ki???m duy???t h??n c??? Ph??t x??t

 •   09/12/2019 06:58:27 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
T???m l???m Faoebook.com.????? ?????u, gi??? d???i

Facebook.com v?? c??? c???m ng?????i dung Fb!

 •   10/12/2019 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Facebook l?? m???t m???ng x?? h???i, cho ph??p m???i ng?????i k???t n???i v???i nhau. S??? k???t n???i kh??ng b??? c???n tr??? b???i kho???ng c??ch ?????a l??. Facebook l?? 1 ???ng d???ng web, App ???????c c??i ?????t tr??n m??y t??nh, ??i???n tho???i ho???c tablet.
U22 Indonesia ???? ph?? s???n th??? n??o tr?????c Vi???t Nam?

U22 Indonesia ???? ph?? s???n th??? n??o tr?????c Vi???t Nam?

 •   14/12/2019 11:35:10 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Chuy??n gia b??ng ????, c???u c???u th??? Th??? C??ng, ??ng V?? M???nh H???i ph??n t??ch v?? sao U22 Indonesia ph?? s???n tr?????c tuy???n Vi???t Nam t???i SEA Games 30.

Trong cu???c trao ?????i b??nh lu???n v???i BBC h??m 11/12/2019, th??nh vi??n chuy??n m??n c???a Li??n ??o??n B??ng ???? Vi???t Nam (VFF) c??ng n??i v??? nh???ng b?? quy???t ?????ng sau chi???n th???ng c???a c??c h???c tr?? Hu???n luy???n vi??n Park Hang-seo:
"Chi???n th???ng n??y l?? t???ng h???p, t???ng h??a c???a r???t nhi???u v???n ?????. ??i???u th??? nh???t l?? ch??ng t??i ???? m???i ???????c m???t hu???n luy???n vi??n r???t gi???i l?? ??ng Park Hang-seo t??? H??n Qu???c sang.
D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m"

D?? ??m SEA Games 30: Th???y Park m???t l???n n???a cho th???y t??i "li????u c??m g???p m???m"

 •   16/12/2019 12:50:43 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
U22 Vi???t Nam t???ng khi???n ng?????i h??m m??? ?????c bi???t lo l???ng khi v??ng b???ng SEA Games 30 c??n ch??a k???t th??c khi ng??i sao s??? m???t Quang H???i g???p ch???n th????ng v?? ph???i ngh??? h???t gi???i. Vai tr?? c???a H???i "con" trong s?? ????? chi???n thu???t c???a HLV Park Hang Seo l?? kh??ng c??n ph???i b??n c??i, ??i???u n??y ???? ???????c ch???ng minh trong su???t th???i gian qua.
BLV Quang Huy: ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t!

BLV Quang Huy: ???? b??ng gi???i b??y gi??? s?????ng th???t!

 •   18/12/2019 12:45:28 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
BLV Quang Huy n??i v???i BBC r???ng Li??n ??o??n B??ng ???? Vi???t Nam (VFF) "d??? b??o" U22 s??? ???????c th?????ng kho???ng 20 t??? ?????ng trong khi ?????i Tuy???n B??ng ???? N??? v??o kho???ng 12 t??? ?????ng v?? r???ng ??ng nh??n th???y m???t s??? doanh nghi???p t?? nh??n l???n v???n ti???p t???c "truy???n th???ng" th?????ng l???n.Trong khi n??i v??? c??c "m???nh th?????ng qu??n" th?? d?????ng nh?? ??i???u l??m ??ng Quang Huy ng???c nhi??n h??n l?? vi???c ng?????i nh?? c???a c???u th??? v?? ban hu???n luy???n c??ng ???????c t???ng th?????ng t??? m???t h??ng h??ng kh??ng. Tr??n Facebook h??m 13/12 ??ng vi???t:
T??u s??n bay th??? hai c???a Trung Qu???c mang tham v???ng ki???m so??t bi???n ????ng

T??u s??n bay th??? hai c???a Trung Qu???c mang tham v???ng ki???m so??t bi???n ????ng

 •   19/12/2019 08:46:49 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ch??? t???ch n?????c Trung Qu???c T???p C???n B??nh ???? t???i ?????o H???i Nam ch??? tr?? bu???i l???.

Vi???c ????a h??ng kh??ng m???u h???m m???i, mang t??n S??n ????ng, v??o ho???t ?????ng ch??nh th???c, ???????c Trung Qu???c xem l?? d???u m???c quan tr???ng trong n??? l???c x??y d???ng s???c m???nh h???i qu??n c???a ?????t n?????c.
Con t??u n??y, tr?????c ????y ???????c g???i l?? Type 001A, t???ng ??i qua eo bi???n ????i Loan ????? th???c hi???n c??c "th??? nghi???m khoa h???c v?? hu???n luy???n th?????ng xuy??n" v?? c??ng t???ng ?????n Bi???n ????ng ????? tham gia cu???c th??? nghi???m v?? di???n t???p ??? khu v???c.
a n??m moi 2020

Th??? gi???i ????n ch??o n??m m???i 2020

 •   01/01/2020 06:48:34 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
T??? ????ng Nam ?? ????n ch??u ??u, nh??n d??n to??n th??? gi???i h??n hoan ????n c??o n??m m???i 2020 - ph????ng ????ng g???i l?? n??m Canh T??. V??ng quay Tr??i ?????tch???m r???i quay v?? quay m??i ?????n h??ng ch???c t??? n??m n???a!
a n??m moi 2020

Vi???t Nam ch??o n??m m???i - 2020

 •   01/01/2020 07:15:37 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
hoa.vn) - C??ng v???i th??? gi???i, Vi???t Nam b?????c v??o th???i kh???c t???m bi???t n??m 2019, ????n ch??o n??m 2020, ch??o ????n th???p k??? m???i v???i nh???ng ni???m hy v???ng m???i, s???c s???ng m???i. Th??? thao v?? V??n h??a TTXVN s??? c???p nh???t kh??ng kh?? ????ng n??m m???i kh???p n??i tr??n c???
Can thiệp từ nhà nước khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm như thế nào?

Can thiệp từ nhà nước khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm như thế nào?

 •   04/01/2020 06:15:20 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chậm lại chỉ còn hơn 6% trong năm nay và không có khả năng tăng tốc trong tương lai gần. Trên thực tế, các nhà bình luận kinh tế thường đồng ý rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2019 – vốn ở mức tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua – có thể vẫn là tốt nhất nếu so với cả thập niên tới. Điều mà các nhà quan sát không thể đồng ý là việc Trung Quốc nên lo lắng đến mức nào, hoặc các nhà hoạch định chính sách
VN: Thông điệp năm mới 2020 - 'đột phá' thể chế

VN: Thông điệp năm mới 2020 - 'đột phá' thể chế

 •   04/01/2020 05:59:44 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Sự lựa chọn này được khởi phát từ nhận định rằng kết quả tăng trưởng GDP cao hiện nay nhờ rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 'bất ổn' kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế chuyển 'dư địa' thành nguồn lực tăng trưởng chủ yếu.
Hơn thế, tình trạng kinh tế 'tụt hậu' hiện nay của đất nước là do thể chế gắn với ý thức hệ giáo điều đã không thích nghi với thay đổi kinh tế theo hướng thị trường, bởi vậy những thách thức do 'nghẽn thể chế' chỉ có thể được giải toả bởi tư duy và các chính sách đột phá.
a tam hiep @1

Siêu đập Tam Hiệp bị vỡ: Trung Quốc sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới?

 •   06/01/2020 07:39:02 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục thế giới như: đập xây dựng bằng bê tông và thép có chiều cao 181m, hồ chứa rông nhất trải dài 610 km2, hơn 102.600.000 mét khối đất đã được chuyển để mở đường cho 27,2 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép đủ để xây dựng 63 tháp Eiffel, công suất lắp đặt 18.2GW, cuối cùng là chi phí theo công bố bỏ ra để xây dựng đập lên tới 22,5 tỷ USD, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thì con số thực sự có thể lên đến 30 tỉ USD.
Tết cộng đồng chào đón Xuân Canh Tý tại Bangladesh

Tết cộng đồng chào đón Xuân Canh Tý tại Bangladesh

 •   18/01/2020 09:22:31 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Dự Tết cộng đồng còn có ông Muhammad Faruk Khan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bangladesh (UBĐNQH); ông S.M. Rahman, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh-Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Bangladesh và phóng viên một số cơ quan báo chí lớn của nước sở tại.
Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay3,666
 • Tháng hiện tại184,496
 • Tổng lượt truy cập4,637,637
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây