T???m nh??n d??i h???n gi??p Trung Qu???c t??? tin ?????i ?????u M????

T???m nh??n d??i h???n gi??p Trung Qu???c t??? tin ?????i ?????u M????

 •   29/07/2019 08:30:43 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
M???t v??i th??ng tr?????c, khi ??i th??m t???nh Giang T??y, Ch??? t???ch Trung Qu???c T???p C???n B??nh ???? ????? c???p ?????n m???t c???t m???c c??ch m???ng c??. ???B??y gi??? l???i c?? m???t cu???c Tr?????ng Chinh m???i, v?? ch??ng ta n??n b???t ?????u m???t kh???i ?????u m???i???, ??ng n??i nh?? v???y v??? cu???c xung ?????t kinh t??? gia t??ng v???i Hoa K???.
L?? B???ng v?? vai tr?? g??y tranh c??i trong ch??nh bi???n Thi??n An M??n

L?? B???ng v?? vai tr?? g??y tranh c??i trong ch??nh bi???n Thi??n An M??n

 •   30/07/2019 08:36:42 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Nh???t k?? c???a L?? B???ng v??o ng??y 27 th??ng 4 n??m 1989 ghi l???i kho???nh kh???c s??? c??? bi???u t??nh Thi??n An M??n t??c ?????ng tr???c ti???p t???i ??ng. Tr??n ???????ng v??? nh?? t??? v??n ph??ng th??? t?????ng ??? B???c Kinh, chi???c xe c???a ??ng ???? b??? ch???n b???i nh???ng ng?????i bi???u t??nh. Ng?????i l??i xe v?? v??? s?? c???a ??ng ??? v?? ??ng vui m???ng v?? c?? h??? b??n c???nh l??c ???? ??? ph???i t??m ???????ng kh??c.
31/07/1975: Nh?? l??nh ?????o nghi???p ??o??n Jimmy Hoffa m???t t??ch

31/07/1975: Nh?? l??nh ?????o nghi???p ??o??n Jimmy Hoffa m???t t??ch

 •   31/07/2019 07:24:32 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1975, James Riddle Hoffa, m???t trong nh???ng nh?? l??nh ?????o lao ?????ng c?? ???nh h?????ng nh???t c???a Hoa K??? trong th??? k??? 20, ???? m???t t??ch ??? Detroit, Michigan, kh??ng bao gi??? ???????c nghe t???i n???a. M???c d?? ??ng ???????c cho l?? n???n nh??n c???a m???t v??? t???n c??ng c???a mafia, nh??ng b???ng ch???ng thuy???t ph???c ch??a bao gi??? ???????c t??m th???y,
????y m???i l?? cu???c chi???n th???c s??? c???a l??nh M??? ??? Vi???t Nam

????y m???i l?? cu???c chi???n th???c s??? c???a l??nh M??? ??? Vi???t Nam

 •   31/07/2019 09:01:20 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Chi???n d???ch Cedar Falls. Chi???n d???ch Junction City. Chi???n d???ch Scotland. V???i s??? hi???n di???n c???a g???n 500.000 l??nh M??? t??nh ?????n cu???i n??m, n??m 1967 th?????ng ???????c nh??? ?????n l?? th???i ??i???m m?? T?????ng William Westmoreland g??y ??p l???c chi???n tranh l??n k??? th?? th??ng qua c??c chi???n d???ch l???n kh???p mi???n Nam Vi???t Nam. T??? Chi???n khu C ?????n ????k T?? ?????n C???n Ti??
B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

 •   31/07/2019 09:14:38 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1972, m???t cu???c t???n c??ng ph???i h???p l???n c???a ph??a c???ng s???n ???? n??? ra v???i ho???t ?????ng qu??n s??? d??y ?????c nh???t k??? t??? sau cu???c v??y h??m c??c c??n c??? qu??n ?????ng Minh (Nam Vi???t Nam v?? Hoa K??? c??ng c??c qu???c gia ?????ng minh) t???i C???n Ti??n v?? Khe Sanh n??m 1968
Drew Gilpin Faust: N??? Hi???u tr?????ng ?????u ti??n c???a ?????i h???c Harvard

Drew Gilpin Faust: N??? Hi???u tr?????ng ?????u ti??n c???a ?????i h???c Harvard

 •   01/08/2019 09:06:52 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ng??y 11/02/2007, b?? Catherine Drew Gilpin Faust ???????c ch??nh th???c b??? nhi???m l??m Hi???u tr?????ng (president) th??? 28 c???a ?????i h???c Harvard. ????y l?? m???t ng??y quan tr???ng m?? ng?????i Harvard kh??ng th??? qu??n, v?? n?? ????nh d???u s??? ch???m d???t l???ch s??? 370 n??m c??nh ????n ??ng ?????c quy???n n???m gi??? c????ng v??? cao qu?? n??i tr??n su???t t??? ng??y Harvard ra ?????i.
H???i ngh??? Potsdam

H???i ngh??? Potsdam

 •   02/08/2019 04:39:26 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y n??y n??m 1945, H???i ngh??? th???i chi???n cu???i c??ng nh??m ???Tam C?????ng??? (Big Three) ??? Li??n X??, Hoa K??? v?? V????ng qu???c Anh ??? k???t th??c sau hai tu???n tranh lu???n c??ng th???ng v?? ????i khi gay g???t. H???i ngh??? ???? kh??ng gi???i quy???t ???????c h???u h???t c??c v???n ????? quan tr???ng l??c b???y gi??? v?? do ???? t???o ti???n ????? cho cu???c Chi???n tranh L???nh s??? b???t ?????u ngay sau khi Th??? chi???n II k???t th??c.
B??c b??? lu???n ??i???u Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???

B??c b??? lu???n ??i???u Trung Qu???c khuy??n Vi???t Nam ???L??ng t??? h???i ?????u???

 •   04/08/2019 02:32:53 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
V??o ng??y 02/05/2014, Trung Qu???c (TQ) ????a gi??n khoan H???i D????ng 981 v??o v??ng ?????c quy???n kinh t??? 200 h???i l?? c???a Vi???t Nam v?? ti???n h??nh khoan th??m d?? d???u kh?? m???t c??ch phi ph??p. Ch??nh ph??? Vi???t Nam ???? m???nh m??? t??? c??o h??nh ?????ng n??y c???a Trung Qu???c. H??nh ?????ng ngang ng?????c c???a Trung Qu???c c??ng ???? g??y ra s??? ph???n ?????i t??? c???ng ?????ng qu???c t???. ?????n ng??y 16/07, Trung Qu???c r??t gi??n khoan 981 ra kh???i v??ng ?????c quy???n kinh t??? c???a n?????c ta, s???m 1 th??ng so v???i k??? ho???ch ban ?????u. S??? ki???n n??y ????? l???i cho ch??ng ta nh???ng b??i h???c h???u ??ch ?????n nay v???n c???n ??n l???i.
Vi???t Nam ki???n Trung Qu???c

Vi???t Nam ki???n Trung Qu???c

 •   07/08/2019 02:39:35 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
T??? th??ng 5/2019 ?????n th??ng 8/2019, v???i m???t s??? leo thang l???n l?????t k??p, Trung Qu???c v???a ??i???u t??u c???nh s??t bi???n H???i C???nh 35111 uy hi???p c??c t??u ti???p t??? gi??n khoan ho???t ?????ng t???i m??? Lan ????? trong L?? 06-01, v???a ??i???u t??u H???i D????ng ?????a Ch???t 8, v???i m???t ?????i t??u h??? t???ng h??ng h???u ?????n kh???o s??t c??c l?? 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156 v?? 157 tr??n m???t di???n t??ch 31.000 km?? trong v??ng ?????c quy???n kinh t??? (EEZ) c???a Vi???t Nam.
M??? n??n th??c ?????y d??n ch??? ??? Nga v?? Trung Qu???c nh?? th??? n??o?

M??? n??n th??c ?????y d??n ch??? ??? Nga v?? Trung Qu???c nh?? th??? n??o?

 •   09/08/2019 10:07:33 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Kh??ng c?? m???t bi???n ph??p k??? thu???t n??o c?? th??? gi???i quy???t c??c v???n ????? g??y thi???t h???i cho ti???n tr??nh th??c ?????y d??n ch??? . V???n ????? l?? r???t l???n, s??u s???c v?? ???? t???n t???i t??? l??u. Do ???? gi???i ph??p c??ng ph???i d??i h??i nh?? th???. Tr?????c ti??n, c??c nh?? l??nh ?????o M??? ph???i nh???n th???c r???ng h??? ??ang m???t l???n n???a ?????ng gi???a cu???c c???nh tranh to??n c???u v??? c??c gi?? tr??? v?? t?? t?????ng. C??? ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c v?? ??i???n Kremlin ?????u ??ang chi???n ?????u quy???t li???t v?? b???t ch???p.
Ng?????i Vi???t v?? ng?????i H??n: Ai m???i l?? t??? ti??n c???a ai?

Ng?????i Vi???t v?? ng?????i H??n: Ai m???i l?? t??? ti??n c???a ai?

 •   09/08/2019 11:52:14 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
V??o ?????u th??? k??? XXI, di truy???n h???c kh??m ph?? lo??i ng?????i xu???t hi???n ??? ch??u Phi kho???ng 200.000 n??m tr?????c r???i t??? ???? lan t???a ra th??? gi???i, l??m n??n nh??n lo???i. Ri??ng vi???c con ng?????i ?????n ch??u ??, gi???a c??c nh?? di truy???n l???i c?? hai quan ??i???m kh??c nhau. Ph??i con ???????ng ph????ng Nam cho r???ng, t??? ch??u Phi, ng?????i ti???n s??? sang b??n ?????o A R???p r???i theo ven bi???n ???n ????? t???i Vi???t Nam 70.000 n??m tr?????c. 40.000 n??m c??ch nay, nh??? kh?? h???u ???m h??n, ng?????i t??? Vi???t Nam ??i l??n ????ng ??.
Th??? gi???i h??m nay: 13/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 13/08/2019

 •   12/08/2019 10:26:46 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
H??m nay m???t quy ?????nh m???i b???t ?????u c?? hi???u l???c c???m c??c c?? quan ch??nh ph??? M??? mua thi???t b??? c???a Huawei. ????y l?? ????n m???i nh???t trong cu???c t???n c??ng c???a ch??nh ph??? M??? nh???m v??o g?? kh???ng l??? c??ng ngh??? Trung Qu???c k??? t??? th??ng 5, khi c??ng ty n??y b??? ????a v??o danh s??ch c??c th???c th??? m?? c??c nh?? xu???t kh???u M??? kh??ng ???????c b??n c??c c??ng ngh??? quan tr???ng
Th??? gi???i h??m nay: 14/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 14/08/2019

 •   14/08/2019 02:24:12 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
?????i di???n Th????ng m???i Hoa K???, quan ch???c th????ng m???i h??ng ?????u c???a M???, cho bi???t m???c thu??? 10% ?????i v???i m???t s??? h??ng h??a t??? Trung Qu???c, bao g???m m??y t??nh x??ch tay, ??i???n tho???i di ?????ng v?? qu???n ??o, s??? ???????c ho??n l???i cho ?????n gi???a th??ng 12. ?????u th??ng n??y, T???ng th???ng Donald Trump ???? c??ng b??? m???c thu??? b??? sung ?????i v???i 300 t??? ???? la
Th??? gi???i h??m nay: 15/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 15/08/2019

 •   15/08/2019 12:12:57 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
???????ng cong l???i t???c tr??i phi???u kho b???c M??? l???n ?????u ti??n ?????o ng?????c k??? t??? n??m 2007: l???i t???c c???a c??c tr??i phi???u c?? k??? h???n m?????i n??m gi???m xu???ng d?????i m???c l???i t???c c???a tr??i phi???u k?? h???n hai n??m. S??? ?????o ng?????c c???a l???i t???c d??i h???n v?? ng???n h???n l?? d???u hi???u c???a m???i cu???c suy tho??i trong n???a th??? k??? qua. Ch??? t???ng c?? m???t l???n ???????ng cong ?????o chi???u m?? kh??ng c?? suy tho??i theo sau. ?????ng th???i, ???????ng cong l???i t???c c??ng ?????o ng?????c ??? Anh.
Th??? gi???i h??m nay: 16/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 16/08/2019

 •   16/08/2019 04:39:01 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
M???t chi???c m??y bay ch??? kh??ch c???a h??ng h??ng kh??ng Nga Ural Airlines ???? ph???i h??? c??nh kh???n c???p xu???ng m???t c??nh ?????ng ng?? g???n Moskva sau khi ????m ph???i m???t ????n chim. V??? vi???c kh??ng g??y ch???t ng?????i, nh??ng l??m h??ng ch???c ng?????i kh??c tr??n m??y bay b??? th????ng. Truy???n th??ng nh?? n?????c Nga ???? g???i v??? tai n???n l?? ???ph??p m??u ??? Ramensk???.
Th??? gi???i h??m nay: 17/08/2019

Th??? gi???i h??m nay: 17/08/2019

 •   16/08/2019 10:02:19 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
C???nh s??t ch???ng b???o ?????ng Zimbabwe h??m qua ???? t???n c??ng v?? b???n h??i cay ng?????i bi???u t??nh, v??i gi??? sau khi m???t t??a ??n b??c b??? n??? l???c c???a c??c nh??m ?????i l???p nh???m ?????o ng?????c l???nh c???m ?????i v???i m???t cu???c bi???u t??nh ???? ???????c l??n k??? ho???ch nh???m ph???n ?????i c??ch ch??nh ph??? x??? l?? n???n kinh t??? ??ang tr??n ???? s???p ?????. M???c d?? vi???c thay th??? ch???c v??? t???ng th???ng c???a ??ng Robert Mugabe l?? nh???m th??c ?????y t??ng tr?????ng, song kho???ng 5 tri???u
Th???a thu???n h???t nh??n g??y c??ng th???ng gi???a Iran v?? M???

Th???a thu???n h???t nh??n g??y c??ng th???ng gi???a Iran v?? M???

 •   18/08/2019 07:31:11 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
T???ng th???ng Barack Obama g???i ???? l?? ???th???a thu???n kh??ng ph??? bi???n v?? kh?? h???t nh??n ch???t ch??? nh???t t???ng ???????c ????m ph??n???. T???ng th???ng Donald Trump ???? ch??? gi???u n?? l?? ???m???t trong nh???ng th???a thu???n t???i t??? nh???t t??? ??????tr?????c t???i nay???. Gi??? ????y, K??? ho???ch H??nh ?????ng Chung To??n di???n (JCPOA) ??? t??n g???i r???c r???i ???????c ?????t cho th???a thu???n h???t nh??n ??a qu???c gia ???????c k?? gi???a Iran v?? s??u c?????ng qu???c th??? gi???i n??m 2015
T???i sao l?? c??? c?? c???a H?? Lan l?? bi???u t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c?

T???i sao l?? c??? c?? c???a H?? Lan l?? bi???u t?????ng ph??n bi???t ch???ng t???c?

 •   19/08/2019 12:40:55 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Sau nhi???u tu???n b???o l???c, c??c cu???c tu???n h??nh ???ng h??? d??n ch??? m???i nh???t ??? H???ng K??ng d?????ng nh?? ???? di???n ra m???t c??ch h??a b??nh. H??ng tr??m ng??n ng?????i ???? t???p trung t???i C??ng vi??n Victoria sau khi b??? c???nh s??t t??? ch???i cho ph??p di???u h??nh qua trung t??m th??nh ph???. Cu???i tu???n tr?????c, ng?????i bi???u t??nh ???? chi???m s??n bay th??nh ph???. Lu???n ??i???u t??? ch??nh ph??? Trung Qu???c ???? tr??? n??n c???ng r???n h??n.
Ch??nh s??ch b??nh ?????nh qua n??ng s??ng c???a M??? t???i Nam Vi???t Nam

Ch??nh s??ch b??nh ?????nh qua n??ng s??ng c???a M??? t???i Nam Vi???t Nam

 •   19/08/2019 09:09:18 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
11.000 l??nh thi???t m???ng nh??ng kh??ng c?? th??nh t???u l???n n??o, khi nh??n l???i, 1967 th???t ra l?? m???t n??m ch???ng m???y t???t ?????p cho ng?????i M??? trong Chi???n tranh Vi???t Nam. Nh??ng v??o l??c ???y, ng?????i ta v???n c??n r???t l???c quan. C??c chi???n d???ch t???n c??ng c???a M??? trong su???t n??m 1966 ???? ng??n ch???n b?????c ti???n c???a Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam v?? Qu??n Gi???i ph??ng Mi???n Nam Vi???t Nam (m?? ph??a M??? g???i l?? Vi???t C???ng)

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay4,951
 • Tháng hiện tại165,307
 • Tổng lượt truy cập4,618,448
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây