Đỗ Trung Lai dịch phá nát Đường thi...

Chủ nhật - 14/04/2019 05:54
Đỗ Hoàng

Tôi đã có bài viết mấy năm trước về Dương Kỳ Anh bốc thơm thơ thủm Hoàng Quang Thuận “Phù thủy Dương Kỳ Anh bốc thơm thơ thủm Hoàng Quang Thuận”. Hoàng Quang Thuận là tay anh chị không biết làm thơ, làm thơ chưa sạch nước cản, thế mà Dương Kỳ Anh phù phép: hai người vào ở khách sạn, cùng ký vào gần hai trăm tờ giấy, sáng ra Hoàng Quang Thuận đã làm đến 150 bài thơ thiền về Yên Tử, 150 bài thơ thiền về Hoa Lư. Thật là bố láo, bố
Đỗ Trung Lai dịch phá nát Đường thi...
DƯƠNG KỲ ANH BC THƠM Đ TRUNG LAI, Đ TRUNG LAI PHÁ NÁT ĐƯỜNG THI- KHÔNG XNG DANH K SĨ!

Đ Hoàng 

Tôi đã có bài viết my năm trước v Dương K Anh bc thơm thơ thm Hoàng Quang Thun Phù thy Dương K Anh bc thơm thơ thm Hoàng Quang Thun. Hoàng Quang Thun là tay anh ch không biết làm thơ, làm thơ chưa sch nước cn, thế mà Dương K Anh phù phép: hai người vào khách sn, cùng ký vào gn hai trăm t giy, sáng ra Hoàng Quang Thun đã làm đến 150 bài thơ thin v Yên T, 150 bài thơ thin v Hoa Lư. Tht là b láo, b khoét không có đi nào chu thu và tưởng tượng ra thi nay h làm tin c thn pht, văn chương. Nguyn Trãi, Nguyn Bính Khiêm, các sư thin c đi sng vi , yêu Yên T mi làm ni mt hai bài. Tay Hoang Quang Thun vô danh tiu tt nào mà mt đêm làm gn 200 bài thơ thin v Yên T, Hoa Lư. Mt s phù thy, tâng bc đu cáng ca Dương K Anh tht là vô tin khoáng hu. Dương K Anh còn cao ging cuc hi tho thơ Hoàng Quang Thun do Hi Nhà văn t chc, c ta có nhiu nhà văn, nhà thơ, bn đc cùng th trưởng, ngoi giao Nguyn Chiến Thng và nguyên b trưởng ngoi giao Nguyn Di Niên, nhng k không biết thơ phú văn chương là gì!
L
n này Dương K Anh li bc thơm Đ Trung Lai dch Đường thi - “Đ Trung Lai và 100 nhà thơ Đường. Đ Trung Lai là mt anh ch Hán b đôi không biết, c viết, c nói, c nghe không my may biết mt tí gì. Đ Trung Lai đã t nhn điu đó. Vic dch tiếng nước ngoài ra tiếng ta thì phi biết ngoi ng, không biết làm sao dch được. Vì sao Đ Trung Lai không biết tí ti ch Hán li dch các thi hào đi Đường và được các nhà xut bn, nht là nhà xut bn Giáo dc in đến 4, 5 cun sách , cun nào cũng t ba, bn trăm trang có cun gn 1000 trang. Ri li được đám cánh hu mang tiếng là trí thc, nhà báo, nhà văn, ha s lăng xê thi kèn ri được báo viết, báo hình, báo nghe phng vn, ghi hình, ghi tiếng, phát sóng làm um xùm văn trường và th trường! Người đc, hc sinh, sinh viên, nhân dân không biết đâu mà ln!
Nguy
ên nhân Đ Trung Lai phù phép được là thế này:
1 - V
ăn hóa Hán vào nước t hàng nghìn năm nay. Văn chương cũng vào thi gian như vy
2 – Đ
ường thi được các hc gi, trí thc, nhà thơ, nhà văn xưa dch nghĩa, dch thơ ph biến trong dân chúng. Ngay thi Cách mng Đường thi cũng được dch rt nhu. Ngoi Bc có Thơ Đường hai tp - Nhà xut bn Văn hóa in năm 1962. Trong Nam (Sài Gòn ) cũng được in nhiu. Tóm li Đường thi rt ph cp.
3
Các bn dch nghĩa ca các túc nho thi trước khá chun, đc bn dch nghĩa cũng hiếu được thn thái bài thơ.
4
Đ Trung Lai không biết mt ch Hán nhưng láu cá đc qua bn dch nghĩa, đc bn dch thơ ca các nhà thơ, hc gi ri thêm bt mt vài ch cho có v mình dch, ri lòe thiên h, ri có chút danh nhà thơ Quc gia li lòe các nhà xut bn b tin ra in thơ Đường Đ Trung Lai dch , ri đưa vào nhà trường gây tác hi muôn đi cho con cháu.
D
ương Kỳ Anh cũng là tên lưu manh, phù thy. không hiu Đường thi li đì tâng bc. thi kèn cho k phá hoi Văn hóa nhân loi. Cũng như Phan Cm Thượng, không biết Đường thi cũng tâng bc Đ Trung Lai lên mây xanh!
T
ôi đã có ba bài viết v vic Đ Trung Lai dch Đường thi. “Đ Trung Lai dch phá nát Đường thi. Ln này phê phán Dương K Anh bc thơm Đ Trung Lai!Nhà thơ Dương K Anh

D
ương K Anh viết:
Nhng câu thơ hay Đông-Tây-Kim-C do tôi sưu tm và biên son, phn v các nhà thơ Đường tôi đã chn nhiu bài do Tn Đà, Trn Trng Kim, Ngô Tt T, Nam Trân dch. Nhưng tôi vn đ nhiu câu thơ hay ca Lý Bch, Đ Ph, Bch Cư D do Đ Trung Lai dch vì tôi thy dch rt có hn.
Nh
à cao ai đng trong gương/ Trông lên tóc bc mà thương phn người (Bài Tương tiến tu ca Lý Bch - Đ Trung Lai dch).
C
ông đc thì sút kém/ Văn chương cũng suy đi/ Vn thy đào núi đá/ Dng thành bia gia tri (Bài Lp bia ca Bch Cư D - Đ Trung Lai dch).
Câu nguyên bn trong bài Tương tiến tu ca Lý Bch là:
李白
 

Cao đường minh kính bi bch phát, 
Triêu như thanh ty m thành tuyết. 
Nơi lu cao, người soi gương bun nhìn tóc bc trng
S
áng còn tơ xanh, chiu đã thành tuyết 
Đ Trung Lai :
Nhà cao ai đng trong gương
Tr
ông lên tóc bc mà thương phn người


Là vè pha ca Đ Trung Lai. Thơ Lý Bch hin đi hơn hu hin đi bây gi, Đ Trung Lai chuyn nó ra vè mà chuyn không đúng, sai c nghĩa, c ý, c li, c thn thái. Li còn v vn na. Trong nguyên bn Cao đường minh kính bi bch phát Gương sáng lu cao chiếu ni bun tóc bc, Triêu như thanh ti, m thành tuyết Sm tơ xanh, chiếu ra tuyết Có ai đng đâu trong tm gương. Tm gương ai mà đng vào được(!) Chiếu tóc bc, sao li trông lên tóc bc. Ri còn thương phn người ! dâu ra? Quá l bch. Đ Trung Lai dch phá Đường thi, hay h thp và h nhc thiên tài. Bài thơ Tương tiến tu hin đi như thế mà Đ Trung Lai chuyn nó ra vè Vit, mà vè quá thi! Thua c vè Lá lt.
Nguy
ên bn:
 
 

Quân bt kiến
Ho
àng Hà chi thy thiên thượng lai
B
ôn lưu đâó hi bt phc hi
(Anh ch
ng thy
N
ước sông Hoàng t trên tri đ xung
Cu
n cun chy tuôn ra bin không quay tr li.)
C
âu thơ cun trào như sóng, mnh m như như rng bay, như tun mã cao phi như thế, các nhà thơ hu hu hin đi bây gi hc chán. Thế mà Đ Trung Lai cho nó ra vè à ơi a, a, ta, ba, la xa. Mà vè sai c nghĩa t trong ni dung, chưa nói thn thi, linh t
Đ Trung Lai dch:
"Anh kh
ông thy
N
ước tri rơi mãi
Th
ành mênh mông mt di Hoàng Hà
Chy mau v vi bin xa
C
ó trôi tr li cùng ta bao gi"


Đúng là v rn thêm chân!
D
ch thế này mà Dương K Anh cho đng bên các tài danh dch gi: Tn Đà, Ngô Tt T, Khương Hu Dng, Nhượng Tng, Khái Hưng, Nam Trân, Hoàng To, Tương Như, tht là hn xược!
C
òn bài Lp bi ca Bch Cư D nguyên bn:

白居易;
 
 


Huân đc ký h suy, 
Văn chương dic lăng di. 
Đãn kiến sơn trung thch, 
Lp tác l bàng bi. ..
(C
ông đc đã sút kém 
Văn chương cũng suy đi 
Vn thy tm đá ly t trong núi 
Dng thành bia bên đường)


Không cn trình đ Hán hc, ch tho mt chút thơ ngũ ngôn là chuyn đon trên ra được thơ Vit.
(C
ông đc đã sút kém 
Quá suy đi văn chương
L
y tm đá trong núi 
Dng bia phơi bên đường)


Đ Trung Lai dch:

“Công đc thì sút kém
V
ăn chương cũng suy đi
V
n thy đào núi đá
Dng thành bia gia tri


Câu nào, bài nào Đ Trung Lai cóp nguyên ri thêm vài ý, vài ch ca mình cho có sáng to, trên vn i, thì chn vn i là Tri. Nhưng tri đâu đây! Dch thêm tht làm sai c hn thơ, sai ni dung nguyên bn ca các thi hào!
Lp tác l bàng bi (Lp bia bên đường), ch có Lp tác thiên bàng bi đâu mà Dng thành bia gia tri
Hàng vn, hàng vn cái sai, cái sót, cái ngu, cái dt ca Đ Trung Lai nhưng vy mà Dương K Anh luôn mm bc thơm:
“Đ Trung Lai tng tôi tp thơ ca anh mi xut bn. Ơ th ơ thơ (Không biết tôi viết thế có đúng không vì bìa thơ hình như tác gi c tình chơi ch?) và cun 100 nhà thơ Đường do Đ Trung Lai biên son và dch thơ.
Cu
n sách dày 828 trang vi giá bán là 300.000 đng. Rt nhiu nhà thơ Đường quen thuc mà tôi đã đc và nhiu nhà thơ đi Đường bây gi tôi mi biết tên. Nhng Vương Tích, Dương Quýnh, Vương Bt, Lc Tân Vương, Lư Chiếu Lân, Trn T Ngang, Vi Tha Khánh, Đ Thm Ngôn, Thm Thuyên K, Tiết Tc, Tng Chi Vn, Đương Huyn Tông, Trương Thuyết, Tô Dĩnh, H Tri Chương, Trương Húc, Vương Hàn, Trương Cu Linh, T Anh Trinh, Vương Loan, Vương Xương Linh, Mnh Ho Nhiên, Bùi Đch, Vương Duy, Thôi Hiu, Lý Tích Chi Sm Than
Trước đây, tôi cũng có đc Đ Mc đi vãn Đường, người được ví như là Đ Ph đi Thnh Đường. Nhưng nay, đc cun "100 nhà thơ Đường" do Đ Trung Lai biên son và dch, tôi hiu thêm nhiu điu, nhiu bài thơ hay ca Đ Mc do Đ Trung Lai dch, tôi ly làm thích thú:
K
ích gãy, chìm sâu dưới đáy sông/ Mài qua là gp du cha ông/ Gió đông không giúp Chu Công Cn/ Hai Kiu thoát ni khóa xuân không?
Nguyên bn:
杜牧
 
 
 
便 


Xích Bích hoài c 
Chiết kích trm sa thiết v tiêu, 
T tương ma ty nhn tin triu. 
Đông phong bt d Chu lang tin, 
Đng Tước xuân thâm to nh Kiu.

D
ch nghĩa 
Mũi kích gãy nm trong cát, st chưa mòn hết, 
T tay mình mài rũa, đã nhn thy du vết triu đi va qua. 
Gió đông ví không thun tin cho chàng Chu Du, 
Thì c
nh xuân thâm nghiêm ca đài Đng Tước đã khoá cht hai nàng Kiu.
Ti
n nhân đã dch rt hay:
(C
át vùi lưỡi kích còn trơ
Ra mài nhn du triu xưa rõ ràng
Gi
ó đông nếu ph Chu lang
M
t đn Đng Tước khóa xuân hai Kiu!)
(KD)

Đ Trung Lai dch:
(K
ích gãy chìm ngay dưới đáy sông
M
ài qua là gp du cha ông
Gi
ó đông không giúp Chu Công Cn
Hai Ki
u thoát khi khóa xuân không?)
B
ài dch quá khôi hài như phường chèo, yếu kém toàn din.


V ni dung: Trm sa là vùi trong cát, ch không có đáy sông nào đây. “Nhn tin triu nhn ra các triu vua trước. Triu vua ch không phi cha ông!
V
ngh thut: Thơ t tuyt làm sai niêm (gãy ch th 2 câu 1 không niêm vi kiu ch th 2 câu 4) và dn đến nht, tam , ngũ bt lun; nh, t, lc phân minh sai lung tung! Ngh thut dùng vn rt kém, đã 3 vn ông ri, còn thêm 3 vn ông na làm cho bài thơ t tuyt quá nng n, không thanh thoát. Nói chung ý t, hn vía dch rt kém!
D
ch thế này thì:
Thi s th v đt
Quy canh V
n thy canh
(Thơ phú kém như thế
V Hà Nhì đi cày)
C
òn nhiu nhiu cái sai, ci hng k không hết.
M
t bài na Dương K Anh cũng tng ca hết li:
Vườn Kim Cc là bài thơ ni tiếng ca Đ Mc do Đ Trung Lai sưu tm và dch đã thc s cm hóa tôi.
D
ch nghĩa: S phn hoa đã tan theo hơi bi / Nước chy vô tình, c c xanh tt / Bui chiu gió đông thi đến mt tiếng chim bun thương / Hoa rng ta như người xưa nhy lu rơi xung.
D
ch thơ: Phn hoa theo cát bay đi / Nước trôi, c mc, còn gì na đâu / Gió chiu vng tiếng chim su/ Hoa rơi, ta tưởng trên lu người rơi.
R
t nhiu bài thơ ca các nhà thơ đi nhà Đường trong cun sách do Đ Trung Lai son và dch thơ đã mang đến cho người yêu thơ nhiu hiu biết và cm hng khác l…”
Nguyên bn:
杜牧
金谷園 
繁華事散逐香塵, 
流水無情草自春。 
日暮東風怨啼鳥, 
落花猶似墮樓人。

Kim Cc viên 
Phn hoa s tán trc hương trn, 
Lưu thu vô tình tho t xuân. 
Nht m đông phong oán đ điu, 
Lc hoa do t tru lâu nhân.
D
ch nghĩa 
Nhng vic phn hoa đã tan tác theo lp bi thơm 
Nước vô tình chy, c c t tươi thm 
Chiu v chim kêu ai oán trong gió đông 
Hoa rng mà còn như người nào (năm xưa) nhy xung lu
C
ác tin nhân dch thơ:
B
n dch ca Trn Trng San 
Phn hoa tan tác bi trn 
Vô tình nước chy c xuân tươi màu 
Gió đông ai oán chim su 
Hoa rơi ging k rơi lu ngày xưa
Ban d
ch: Trn Trng Kim
Vi
c bn rn làm xong hóng mát 
Nước chy vô tình, mượt c xuân 
Gió chiu chim hót xa gn 
Hoa rơi, ta khách gieo thân trên lu
B
n dch ca Anh Nguyên
Ph
n hoa hết, sch hương đi, 
Th ơ nước chy, c tươi thm màu. 
Gió đông h
n tiếng chim su, 
Hoa rơi ta gái gieo lu thu xưa...

B
n dch Như Tương:
Ph
n hoa tan tác bi rơi
V
ô tình nước chy c tươi nht nhàu
Gi
ó chiu chim hót mà đau
Hoa r
ơi như th trên lu người rơi!
Đ Trung Lai dch, nht ch này mt tí, ch kia mt tí làm ra bài dch ca mình, ri cóp li ca tin nhân mà còn cóp sai.
Nh
ư nguyên bn không có ta- ngã đâu mà Đ Trung Lai vn t thêm ta" cho có sáng to trong dch(!)
Nh
ư đã phân tích các bài trước, nhà thơ Đ Trung Lai dch Đường thi không có sáng to gì hết, ch da vào các bn dch ca các nhà thơ ni tiếng trước, ch dùng rt cũ, không Vit hóa như tin nhân, ý t, hn phách rt kém. Ông li thêm tht ý ch quan ca mình nên các bn dch khác xa nguyên bn và sai lm ln! Ông da vào các bn dch nghĩa đ dch ra thơ. Bn dch nghĩa dù có sát nghĩa đến đâu vn không th lt t nguyên bn, nht thơ ca các thi hào và đi thi hào. Và gp nhng bài không có dch nghĩa, gp các tác gi đi trước dch sai thơ thì Đ Trung Lai càng dch sai mt cách trm trng và nguy hi! Ví như bài thơ Hí tng Đ Ph ca Lý Bch sau đây:
李白
 
 
 
 

Hí tng Đ Ph 
Phn Kho sơn đu phùng Đ Ph, 
Đu đi lp t nht trác ng. 
Tá vn bit lai thái su sinh, 
Tng v tòng tin tác thi kh.
Ngh
ĩa:
Ăn c
ơm đu núi Kha bt ng gp nhà thơ Đ Ph
Nón lá đi đu đng sng gia trưa nng
Ướm hi t đ xa nhau đến nay thn sc sao gy yếu đến thế
T trước đến gi chc vì lao lc vi thơ nên mi kh
Bn dch Đ Trung Lai
Gi
a trưa qua đu núi Phn Qu 
Tình c gp li ông Đ Ph 
Nón lá, thân gy đến thế ư? 
Phi vì đc đo thơ mà kh?
D
ch thế này có nguy hi không? Phn là cơm, ăn cơm . Trong ch Hán có 5 ch Phn, hết ba ch ch cơm, ăn cơm. Không có núi Phn Qu nào trong bài thơ đùa ca Lý Bch tng Đ Ph ! Sai lm dch như thế tht không th tha th được.
Đ Trung Lai cũng thuc loi háo danh, cung danh và mun làm kinh tế trong vic dch Đường thi. Không biết bng cách nào mà ông thuyết phc được nhà xut bn Giáo dc in liên tiếp bn năm cun, mi cun t 400 trang cho đến gn 1 000 trang in vi s lượng ln, do ông dch t Lý Bch , Đ Ph, Bch Cư D và 100 nhà thơ Đường khác phát hành rng rãi trong nhà trường. Đây cũng là mt kiu Đo Chích trong kinh tế, trong khoa hc và trong văn chương cn thu hi nhng n phm kém nát này và pháp lut phi ra tay vi Đ Trung Lai và nhng cá nhân, tp th tiếp tay cho Đ Trung Lai trong đó có Dương K Anh, Phan Cm Thượng!


Hà Ni ngày 25 7 2017

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ĐAN RỖ LÊ THÀNH NGHỊ BỐC THỐI – NGUYỄN KHOA ĐIỀM KHAO KHÁT ĐẾN NHỮNG MIỀN TRONG XANH

Đỗ Hoàng Đan rỗ (1) Lê Thành Nghị vừa viết một bài “Nguyễn Khoa Điềm khao khát đến những miền trong xanh” (2). Bài viết khá dài nhằm tâng bốc, tụng ca ông quan to Nguyễn Khoa Điềm đứt gánh giữa chừng đã về vườn!  Bài viết chọn trong tập vô lối Cõi Lặng và những bài lẻ in trên các tạp chí báo...

Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay5,679
  • Tháng hiện tại97,100
  • Tổng lượt truy cập4,149,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây